Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng năm 2016 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng năm 2016

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng năm 2016

Tải tại đây:

Mẫu 1: Xác nhận đăng ký NCKH và SKCT

Mẫu 2: Báo cáo tiến độ NCKH

Mẫu 3: Nhận xét góp ý SKCT

THÔNG BÁO
V/v : Xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
và đề án cải tiến chất lượng

Nhằm chuẩn bị cho Hội đồng Sáng kiến cải tiến xét duyệt giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và đề án cải tiến chất lượng, đề nghị các tập thể, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký để phòng Kế hoạch tổng hợp lập danh sách xét duyệt, bao gồm những nội dung như sau:

1. Bảng đăng ký thông tin về nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, đề án cải tiến chất lượng (theo mẫu 1 đính kèm).

2.Đối với đề tài nghiên cứu khoa học, cần bổ sung thêm các hồ sơ sau:

  • Nghiên cứu khoa học đang tiến hành theo đúng tiến độ:
    • 01 bản sao Quyết định cho phép tiến hành đề tài nghiên cứu khoa học;
    • 01 phiếu Báo cáo định kỳ tiến độ nghiên cứu (theo mẫu 2 đính kèm).
  • Nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu:
    • 01 bản sao Quyết định nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

 3. Đối với sáng kiến cải tiến, cần bổ sung thêm các hồ sơ sau:

  • 01 bản báo cáo Sáng kiến cải tiến (tham khảo “Cấu trúc một sáng kiến” đã đăng trên trang web bệnh viện Hùng Vương);
  • 02 phiếu nhận xét, góp ý cho sáng kiến cải tiến của khoa phòng đang áp dụng sáng kiến cải tiến (theo mẫu 3 đính kèm).

 4. Đối với đề án cải tiến chất lượng, cần bổ sung thêm các hồ sơ sau:

 - 01 bản sao Đề án cải tiến chất lượng;

 - 01 bản sao Quyết định cho phép tiến hành thực hiện đề án của Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện Hùng Vương;

 - 01 bản sao Báo cáo kết quả thực hiện đề án.

Thời gian nhận báo cáo đến hết 16g30 ngày 07/10/2016.

Nơi nhận: Phòng Kế hoạch tổng hợp, bác sĩ Thiện.

Để kịp tiến độ Hội đồng Sáng kiến cải tiến và Hội đồng Thi đua khen thưởng xét duyệt, đề nghị các chủ nhiệm đề tài, đề án hoặc sáng kiến gửi hồ sơ đăng ký đúng hạn và đầy đủ.

* Mẫu 1,2,3 (đính kèm) có thể tải về từ trang web của bệnh viện, tại mụcDành cho nhân viên y tế / Nghiên cứu khoa học

                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                            (Đã ký)

 

                                                        TS.BS. HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT

Bài viết khác