Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học 2015 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học 2015 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học 2015 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học 2015

Thông báo xét duyệt giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học 2015

Nhằm chuẩn bị thực hiện việc báo cáo nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến của bệnh viện, Hội đồng khoa học kỹ thuật tổ chức việc xác nhận thông tin về giải pháp, sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện báo cáo với những nội dung như sau:

1. Xác nhận thông tin đăng ký nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến (mẫu 3)

- Vì lý do thông tin đăng ký nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến từ trước và tình hình thực tế thực hiện có thể khác nhau. Do đó cần thực hiện việc xác nhận thông tin đăng ký.

- Cung cấp lại thông tin chính xác về nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến (Nghiên cứu khoa học bất kế cấp nào, đã nghiệm thu, có tính khả thi trong việc áp dụng đã được Hội đồng khoa học kỹ thuật bệnh viện xét duyệt cho phép áp dụng có thể báo cáo thành sáng kiến cải tiến cấp cơ sở).

Bao gồm:

+ Tên đề tài / sáng kiến

+ Cấp đăng ký: Cấp cơ sở / Cấp Sở

+ Người phụ trách (Đối với nghiên cứu khoa học: chủ nhiệm đề tài, đồng tác giả, người tham gia; Đối với sáng kiến cải tiến: chỉ có 1 người làm chủ nhiệm sáng kiến cải tiến, là người đưa ra ý tưởng và theo dõi đôn đốc thực hiện ý tưởng)

+ Thời gian thực hiện (cụ thể từ tháng nào trong năm)

+ Địa điểm thực hiện (nếu liên quan nhiều khoa phòng phải ghi nhận đầy đủ các khoa phòng liên quan)

+ Giá trị của đề tài / sáng kiến

2. Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

- Báo cáo nghiên cứu khoa học: 01 cuốn Báo cáo nghiên cứu khoa học theo định dạng chuẩn do Bộ giáo dục quy định hoặc theo định dạng của trường đại học quy định.

- Giấy xác nhận:

         Nếu là đề tài tốt nghiệp: 02 bản sao giấy thẩm định hoặc nghiệm thu đề tài cho hội đồng khoa học kỹ thuật hoặc tương đương của trường đại học nơi tốt nghiệp.

         Nếu không phải là đề tài tốt nghiệp:

  • Nếu là đề tài có đăng trên tạp chí khoa học: 02 bản sao nội dung bài báo cáo trong tạp chí kèm theo bìa đầu của tạp chí.
  • Nếu là đề tài báo cáo tại hội thảo, có đăng báo cáo trong tài liệu hội thảo: 02 bản sao nội dung báo cáo trong tài liệu kèm theo bìa đầu của tài liệu.
  • Nếu là đề tài báo cáo tại hội thảo, không in trong tài liệu hoặc chưa được in vào tạp chí thì không được xét trong thời điểm này.

- Báo cáo thành tích: theo mẫu do Hội đồng thi đua triển khai (Mẫu 1, mẫu 2).

3. Báo cáo kết quả sáng kiến cải tiến

- Loại sáng kiến cải tiến:

  • Sáng kiến cải tiến đơn thuần: 01 cuốn Báo cáo sáng kiến cải tiến, bao gồm: Đặt vấn đề, Tổng quan khoa học, Nội dung sáng kiến, Kết quả áp dụng, Bàn luận và đề xuất, Kết luận.
  • Nếu là đề tài nghiên cứu khoa học được báo cáo như một sáng kiến cải tiến: 02 bản sao giấy thẩm định hoặc nghiệm thu đề tài cho hội đồng khoa học kỹ thuật của bệnh viện hoặc của trường đại học; 02 bản sao Quyết định áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động bệnh viện.

- Giấy xác nhận: 02 phiếu lấy ý kiến nhận xét của nơi đang áp dụng sáng kiến cải tiến. (mẫu 4)

- Báo cáo thành tích: theo mẫu do Hội đồng thi đua triển khai (Mẫu 1, mẫu 2). 

Thời gian thực hiện báo cáo từ ngày 6/10/2015 đến hết 16g00 ngày 19/10/2015

Mỗi báo cáo và các giấy tờ liên quan xin vui lòng đựng chung trong 01 bìa tài liệu

Nơi nhận: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bác sĩ Tăng Quang Thái.

Để việc thực hiện báo cáo nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến được nghiêm túc và chính xác, đề nghị các chủ nhiệm đề tài hoặc sáng kiến thực hiện đúng theo thông báo này và báo cáo theo mẫu quy định. Những báo cáo không đủ hoặc không đúng theo quy định hoặc trễ hạn sẽ không được xét duyệt trong năm nay.

* Mẫu 1,2,3,4 có thể tải về từ trang web của bệnh viện, ở mục Dành cho nhân viên y tế / Nghiên cứu khoa học <<< TẢI TẠI ĐÂY >>>
** Tất cả thông tin đểu dùng kiểu chữ Times New Romand với kích cỡ chữ là 13

Bài viết khác