Thông báo nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018

_______________________

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào khoản 1, điều 8 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ;

 Bệnh viện Hùng Vương thông báo việc nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05 năm 2018 như sau:

- Nghỉ Lễ 02 ngày: ngày Chiến thắng 30/04/2018 và ngày Quốc tế lao động 01/05/2018

          Dựa theo thời gian nghỉ Lễ nêu trên, Bệnh viện Hùng Vương yêu cầu:

  • Phòng Hành chính quản trị thực hiện treo cờ Tổ quốc vào ngày nghỉ Lễ;
  • Phòng Kế hoạch tổng hợp lập bảng trực bệnh viện;
  • Khoa Khám bệnh A, Khám bệnh B, Sơ sinh, phòng Kế hoạch tổng hợp thông báo lịch nghỉ Lễ cho bệnh nhân & trên trang web của bệnh viện;

          Ban chủ nhiệm các khoa/phòng có trách nhiệm bố trí nhân viên trực, tăng cường theo đúng quy định; thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc trước khi nghỉ Lễ; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn tại khoa/phòng, đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc khám, chữa bệnh trong thời gian nghỉ Lễ./.

Nơi nhận:

- Các khoa/phòng;

- Lưu: VT;

            PQV (30b)

GIÁM ĐỐC

 

 

TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết

Bài viết khác