COVID-19-Đợt 3

COVID-19-Đợt 3

COVID-19-Đợt 3

COVID-19-Đợt 3

COVID-19-Đợt 3
COVID-19-Đợt 3

COVID-19-Đợt 3

- Kèm 1434 To-trinh_ban hanh Quyet dinh thanh lap Trung tam cach ly tap trung_Su doan 317_Bo Quoc Phong

- Kèm 1434 Dự thảo Quyết định của UBNDTP ve thanh lap Trung tam cach ly tap trung

- Số 2603/SYT-TCCB

- Số 2581/SYT-TCCB

- Số 2390/SYT-NVY

- Số 2190/SYT-KHTC

- Số 2092/SYT-NVY

- Số 2045/KH-SYT

- Số 859 Tiếp cận người tới khám có tiền sử dịch tễ đã từng đi đến quán Buddha Bar.

- Số 1961/SYT-NVY

- Số 1959/TB-SYT

- Số 1953/SYT-TCCB

- Số 1851/SYT-NVY

- Số 1843/SYT-TCCB

- Số 1755/SYT-NVY

- Số 1598/QĐ-SYT

- Số 1567/SYT-TCCB

- Số 1549/SYT-NVY

- Số 1483/SYT-NVY

- Số 1477/SYT-NVY

- Số 1476SYT-NVD

- Số 1446/BC-SYT

- Số 1438/SYT-NVY

- Số 1435/TTr-SYT

- Số 1434/TTr-SYT

- Số 1433/TTr-SYT

- Số 1389/SYT-NVY

- Số 1388/KH-SYT

- Số 1360/SYT-NVY

- Số 1344/BC-SYT

- Số 1245/SYT-NVY

- Số 1167/SYT-NVY

- Số 1081/TB-SYT

- Số 1076/SYT-NVY

- Số 1030/SYT-NVY

- Số 997/SYT-NVY

- Số 912/SYT-NVY

- Số 769/TB-SYT

- Số 693/TB-SYT

- Số 646/SYT-NVY

- Số 495/SYT-NVD

- Số 471/SYT-TCCB

- Số 465/SYT-NVY

- Số 430/SYT-NVY

- Số 421/BHXH-GĐ1

- Số 4084/KH-SYT

- Số 394/TB-SYT

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác