Phác đồ Siêu âm _ Cập nhật 2019

Phác đồ Siêu âm _ Cập nhật 2019

Phác đồ Siêu âm _ Cập nhật 2019

Phác đồ Siêu âm _ Cập nhật 2019

Phác đồ Siêu âm _ Cập nhật 2019
Phác đồ Siêu âm _ Cập nhật 2019

Phác đồ Siêu Âm _ Cập nhật 2019

CDHA001. Siêu âm tiêu chuẩn và siêu âm hình thái học TCN I

CDHA002. Siêu âm khảo sát hình thái học sớm

CDHA003. Siêu âm hình thái học TCN II

CDHA004. Siêu âm tiêu chuẩn thai TCN II & III

CDHA005. Siêu âm song thai

CDHA005. Phụ lục song thai

CDHA006. Siêu âm Doppler màu sản khoa _ Cập nhật 2019

CDHA007. Siêu âm đánh giá thai bám vết mổ cũ

CDHA008. Siêu âm đánh giá khối u buồng trứng theo IOTA

CDHA009. Siêu âm bơm nước lòng tử cung

Bài 010: Phụ lục PI ĐM não giữa

Bài 010: Phụ lục PI ĐM rốn

Bài 010: Phụ lục PI ĐM tử cung

Bài 010: Phụ lục RI ĐM não giữa

Bài 010: Phụ lục RI ĐM rốn

Bài 010: Phụ lục RI ĐM tử cung

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác