Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 7625/QĐ-SYT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện Hùng Vương trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Kế hoạch số 220/SYT ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính ngành Y tế thành phố năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BVHV ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc bệnh viện Hùng Vương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại bệnh viện Hùng Vương;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc bệnh viện;

Theo đề nghị của phó ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bệnh viện Hùng Vương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Phòng Công tác xã hội đăng tải danh mục thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của bệnh viện Hùng Vương nhằm tạo điều kiện cho khách hàng bên ngoài (người bệnh/ thân nhân / đối tác) và khách hàng nội bộ (nhân viên y tế) của bệnh viện thuận lợi trong việc tìm hiểu, giải quyết các thủ tục hành chính khi có nhu cầu.

Điều 4. Ban cải cách thủ tục hành chính, Ban chủ nhiệm các khoa (phòng) phổ biến danh mục thủ tục hành chính cho nhân viên được biết./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2151 /QĐ-BVHV ngày 10 tháng 5 năm 2023

về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong bệnh viện)

 

Quy trình hành chính liên quan đến người bệnh/thân nhân/ đối tác:

STT

Tên quy trình

1

Quy trình cấp giấy chứng nhận thai kỳ

2

Quy trình cấp giấy chứng sinh

3

Quy trình đăng ký trực tuyến giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và mã định danh

4

Quy trình cấp lại giấy chứng sinh

5

Quy trình cấp giấy tóm tắt hồ sơ bệnh án

6

Quy trình cấp giấy chứng nhận tiêm chủng

7

Quy trình xử trí bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân

8

Quy trình bàn giao, xử lý bé tử vong

9

Quy trình tiếp nhận, xử lý, báo cáo thông tin đường dây nóng

10

Quy trình tiếp nhận xử lý thư góp ý

11

Quy trình tiếp công dân

12

Quy trình đóng dấu trên giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh và giấy chuyển tuyến

13

Quy trình khám sức khỏe theo đoàn tại bệnh viện

14

Quy trình khám sức khỏe theo đoàn tại đơn vị đăng ký khám

15

Quy trình quản lý sinh viên – học viên theo hợp đồng viện trường

16

Quy trình cấp Giấy xác nhận thực hành tại bệnh viện Hùng Vương

17

Quy trình thanh toán cho nhà cung cấp

18

Quy trình bảo lãnh viện phí

19

Quy trình thanh toán xuất viện

Quy trình hành chính liên quan đến nhân viên y tế

STT

Tên quy trình

1

Quy trình tuyển dụng người lao động

2

Quy trình tuyển dụng viên chức

3

Quy trình đánh giá viên chức cuối năm

4

Quy trình tiếp nhận văn bằng, chứng chỉ

5

Quy trình xét nâng lương trước hạn

6

Quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý

7

Quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo

8

Quy trình giải quyết thủ tục nghỉ hưu

9

Quy trình tiếp nhận, xử lý thư góp ý

10

Quy trình tiếp công dân

11

Quy trình quản lý văn bản đến và đi

12

Quy trình tiếp nhận, đăng ký trình ký Ban giám đốc

13

Quy trình khám sức khỏe cho nhân viên

14

Quy trình bàn giao thiết bị phục vụ trình chiếu

15

Quy trình nhập, xuất kho thiết bị công nghệ thông tin

16

Quy trình cấp phát thiết bị công nghệ thông tin

17

Quy trình cấp mới chữ ký số

18

Quy trình quản lý và sử dụng con dấu

19

Quy trình tổ chức đào tạo trực tuyến

20

Quy trình tổ chức khóa huấn luyện đào tạo tại bệnh viện Hùng Vương

21

Quy trình quản lý học viên theo lớp

22

Quy trình cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo liên tục

23

Quy trình báo cáo sự cố

24

Quy trình xử lý báo cáo sự cố

25

Quy trình quản lý đề án cải tiến chất lượng

26

Quy trình tiếp nhận, xử lý, báo cáo thông tin đường dây nóng

27

Quy trình khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú qua thiết bị điện tử thông minh di động

28

Quy trình khảo sát hài lòng nhân viên y tế qua thiết bị điện tử thông minh di động

29

Quy trình thanh toán chế độ cho viên chức và người lao động

30

Quy trình xây dựng và điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ

31

Quy trình tạm ứng, thanh toán tạm ứng

32

Quy trình thanh toán ốm đau thai sản

33

Quy trình giao nhận tiền tại bệnh viện

34

Quy trình xây dựng và áp dụng giá thu dịch vụ y tế theo yêu cầu

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác