Quyết định qui chế nâng lương năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định qui chế nâng lương năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định qui chế nâng lương năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định qui chế nâng lương năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định qui chế nâng lương năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương
Quyết định qui chế nâng lương năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Quyết định qui chế nâng lương năm 2017

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

__________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

 

Số: 200 /BVHV

 

TP.HCM, ngày..30...tháng..06..năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế nâng lương niên hạn, trước hạn, trước hưu

___________________

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

 

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-SYT ngày 30/09/2013 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Hùng Vương trực thuộc Sở Y tế Tp.HCM;

 

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; được sửa đổi bổ sung tại: Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009 của Chính phủ, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phủ, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện Hùng Vương đối với diện hợp đồng ngoài chỉ tiêu;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc bệnh viện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng lương niên hạn, trước hạn, trước hưu.

Điều 2. Hội đồng xét nâng lương có trách nhiệm thực hiện nâng lương theo đúng quy chế, quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017, thay thế Quyết định số 1798/QĐ-BVHV ngày 21/09/2016.

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) khoa/phòng và viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- 30 khoa/phòng;

- Lưu: VT, TCCB.(HTHg/32b)

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hoàng Thị Diễm Tuyết

 

QUY CHẾ

NÂNG LƯƠNG NIÊN HẠN, TRƯỚC HẠN, TRƯỚC HƯU

(Ban hành kèm theo quyết định số 200 /QĐ-BVHV ngày 30 tháng 06 năm 2017

của Giám đốc bệnh viện Hùng Vương)

_____________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng trong việc nâng bậc lương niên hạn, trước thời hạn, trước hưu đối với viên chức thuộc diện biên chế và nhân viên hợp đồng lao động thuộc các khoa/phòng tại bệnh viện Hùng Vương.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Viên chức thuộc diện biên chế được xếp lương theo bảng lương quy định của nhà nước.

2. Nhân viên hợp đồng lao động theo thang bảng lương bệnh viện.

3. Viên chức, nhân viên hợp đồng lao động đã có thông báo nghỉ hưu.

 

Chương II

ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN NÂNG LƯƠNG

 

Điều 3. Điều kiện và tiêu chuẩn nâng lương niên hạn (thường xuyên)

1. Điều kiện:

 • Trình độ từ cao đẳng trở lên: sau 03 năm (36 tháng) sẽ được xét nâng một bậc lương, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.
 • Trình độ từ trung cấp trở xuống: sau 02 năm (24 tháng) sẽ được xét nâng một bậc lương, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

2. Tiêu chuẩn:

 • Tiêu chuẩn 1: Được Ban giám đốc đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
 • Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

3. Trường hợp kéo dài thời gian nâng bậc lương:

 • Kéo dài 12 tháng : viên chức và người lao động bị kỷ luật giáng chức, cách chức.
 • Kéo dài 06 tháng : viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo, mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài theo quy định.
 • Kéo dài 03 tháng : viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.
 • Kéo dài thời gian nâng lương dựa theo tổng thời gian không được tính lương như sau: nghỉ không lương; thời gian đi học tập, công tác trong nước và ngoài nước vượt quá thời gian quy định; thời gian bị đình chỉ công tác, tạm giữ và các vi phạm pháp luật khác. Tổng thời gian nghỉ trên sẽ được làm tròn tháng: dưới 11 ngày làm việc thì không tính, từ 11 ngày làm việc trở lên làm tròn 01 tháng.

Điều 4. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn

1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

 • Viên chức và người lao động đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 3 về nâng lương niên hạn và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định của điều kiện nâng lương niên hạn.

b) Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:

 • Tỷ lệ viên chức và người lao động (trừ các đối tượng đã có thông báo nghỉ hưu) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của bệnh viện.
 • Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

c) Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn:

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Tất cả các thành tích đạt được có cùng lúc trong kỳ xét nâng lương trước hạn, sau khi đã được xét nâng lương trước hạn thì các thành tích đó sẽ không còn dùng xét cho kỳ sau nữa, tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

d)   Các thành tích xuất sắc để xét nâng bậc lương trước thời hạn:

 • Huân chương các loại;
 • Danh hiệu vinh dự Nhà nước: Anh hùng lao động; Thầy thuốc nhân dân; Thầy thuốc ưu tú;
 • Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước;
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Y Tế, Sở Y Tế, Các Đoàn thể Trung ương hoặc các cấp tương đương;
 • Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua cấp thành phố, Bộ Y Tế, Sở Y Tế;
 • Có đề tài khoa học hoặc sáng kiến cải tiến được cấp bằng Lao động sáng tạo của Liên đoàn Lao động Thành phố
 • Đầu vào đạt thủ khoa của hệ thi tuyển (được bệnh viện cử đi học), ví dụ:  thi tuyển Cử nhân, sau Đại học, Thạc sĩ, Chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2...v.v...;
 • Đầu ra sau Đại học, Đại học (hệ cử nhân) đạt loại giỏi;
 • Có bài báo đăng quốc tế là tác giả hoặc đồng tác giả;
 • Hội thi Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sĩ, Kỹ thuật viên giỏi Bệnh viện xếp hạng 1,2,3;
 • Hội thi Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sĩ, Kỹ thuật viên giỏi của Sở Y tế được vào vòng chung kết;
 • Đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS ≥ 7.5 hoặc TOEFL ≥ 650 hoặc TOEIC ≥ 750.

e) Áp dụng ưu tiên trong kỳ xét nâng bậc lương trước niên hạn như sau:

Cá nhân đạt được một trong các thành tích xuất sắc cụ thể như trên sẽ được xét nâng bậc lương trước hạn, nếu danh sách cá nhân có thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ được phép thì ưu tiên những người có thành tích cao hơn. Trường hợp có từ 02 người đạt tiêu chuẩn ngang nhau trở lên mà không đủ chỉ tiêu để nâng bậc lương trước niên hạn cho tất cả, thì ưu tiên theo thứ tự sau:

Viên chức và người lao động tuổi cao lập thành tích xuất sắc, nếu không nâng bậc lương kỳ này thì không còn điều kiện để được nâng bậc lương trước niên hạn;

Viên chức và người lao động đã lập thành tích xuất sắc trong kỳ nâng bậc lương trước niên hạn kỳ trước, nhưng chưa được do vượt quá chỉ tiêu để xét; trong kỳ này lại lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

Viên chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học của thành phố xác nhận);

Viên chức và người lao động có số năm công tác nhiều hơn, chưa được nâng bậc lương trước niên hạn lần nào;

Viên chức và người lao động là nữ.

2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu:

Viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn về nâng lương theo niên hạn, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định của điều kiện nâng lương niên hạn.

3. Trường hợp khác:

Viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định có lợi nhất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 5. Thực hiện quy chế

 1. Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Hùng Vương có trách nhiệm thực hiện quy chế này.
 2. Quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp hiện hành nâng bậc lương niên hạn, trước thời hạn, trước hưu đối với viên chức thuộc biên chế trả lương và nhân viên hợp đồng lao động của bệnh viện.
 3. Thực hiện đúng quy định về thời điểm thông báo nghỉ hưu
 4. Thông báo công khai danh sách những người được nâng bậc lương niên hạn, trước thời hạn và trước hưu trong bệnh viện.
 5. Thực hiện báo cáo nâng lương niên hạn, trước thời hạn, trước hưu đối với viên chức, người lao động về đơn vị chủ quản theo quy định
 6. Giám đốc có trách nhiệm kiểm tra kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương niên hạn, trước thời hạn, trước hưu của bệnh viện.
 7. Hằng năm, khi có thông báo của cấp trên về nâng bậc lương trước niên hạn, các khoa/phòng căn cứ vào thành tích thi đua và điều kiện áp dụng trong quy định này để bình chọn những cá nhân tiêu chuẩn, phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp danh sách, trình Hội đồng Lương Bệnh viện xét và đề nghị lên cấp trên theo đúng thời gian quy định
 8. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh mới hoặc cần điều chỉnh, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp, chỉnh sửa và trình Ban Giám đốc bệnh viện phê duyệt sửa đổi, bổ sung./.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác