Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 của bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2023 của bệnh viện Hùng Vương

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

(Thông báo; hướng dẫn khai phiếu và phiếu đăng ký dự tuyển; biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu điều kiện tuyển dụng)

 

 

- Phiếu đăng ký dự tuyển

- Biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu điều kiện tuyển dụng viên chức Bệnh viện Hùng Vương (đính kèm theo kế hoạch 6440/KH-BVHV ngày 9/11/2023)

- Hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác