Thủ tục hành chính - Bệnh viện Hùng Vương

Thủ tục hành chính - Bệnh viện Hùng Vương

Thủ tục hành chính - Bệnh viện Hùng Vương

Thủ tục hành chính - Bệnh viện Hùng Vương

Thủ tục hành chính - Bệnh viện Hùng Vương
Thủ tục hành chính - Bệnh viện Hùng Vương

Thủ tục hành chính

Thông báo cấp giấy xác nhận quá trình thực hành dành cho nhân viên  | 1112

Nhằm để phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính trực tuyến, nay phòng Kế hoạch tổng hợp xin thông báo đến các khoa phòng về việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến dành cho nhân viên.