TS.BS Phan Thị Hằng báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học "Trầm cảm, lo âu, stress ở nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19 tại bệnh viện Hùng Vương" - Bệnh viện Hùng Vương

TS.BS Phan Thị Hằng báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học "Trầm cảm, lo âu, stress ở nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19 tại bệnh viện Hùng Vương" - Bệnh viện Hùng Vương

TS.BS Phan Thị Hằng báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học "Trầm cảm, lo âu, stress ở nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19 tại bệnh viện Hùng Vương" - Bệnh viện Hùng Vương

TS.BS Phan Thị Hằng báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học "Trầm cảm, lo âu, stress ở nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19 tại bệnh viện Hùng Vương" - Bệnh viện Hùng Vương

TS.BS Phan Thị Hằng báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học "Trầm cảm, lo âu, stress ở nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19 tại bệnh viện Hùng Vương" - Bệnh viện Hùng Vương
TS.BS Phan Thị Hằng báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học "Trầm cảm, lo âu, stress ở nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19 tại bệnh viện Hùng Vương" - Bệnh viện Hùng Vương

TS.BS Phan Thị Hằng báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học "Trầm cảm, lo âu, stress ở nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19 tại bệnh viện Hùng Vương"

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác