Phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 - Bệnh viện Hùng Vương

Phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 - Bệnh viện Hùng Vương
Phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2019

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN
VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN
HÙNG VƯƠNG, KHÓA XV - NHIỆM KỲ 2017 - 2019

 

  1. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THANH NIÊN BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2019:

Với cơ sở là một trong những bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như của Việt Nam, hiện tại Đoàn Bệnh viện Hùng Vương có 221 đoàn viên. Với bệnh viện mới sắp phải xây dựng, cùng với sự cạnh tranh quyết liệt của khu vực y tế ngoài công lập, Đoàn bệnh viện cần thể hiện được vai trò xung kích của người đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị tại khoa phòng công tác, tại bệnh viện. Đồng thời, Đoàn bệnh viện cần thể hiện được vai trò trong việc tập hợp, giáo dục, rèn luyện và khơi dậy sức trẻ của thanh niên cũng như đồng hành và hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, sáng tạo tìm ra cái mới.

II. MỤC TIÊU VÀ KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu

- Nâng cao ý thức công dân, trau dồi lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, trung thành với chủ nghĩa Mác _ Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Hình thành mẫu hình thanh niên Bệnh viện Hùng Vương giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có tri thức, có sức khỏe và hoài bão cống hiến.

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; đẩy mạnh phong trào tình nguyện để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành; đồng hành với thanh niên trong học tập, sáng tạo, rèn luyện mọi kỹ năng, vui chơi giải trí lành mạnh.

- Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính       quyền và bệnh viện.

2. Khẩu hiệu hành động

TUỔI TRẺ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo  – Gương mẫu

  1. CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

1. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị ban hành ngày 15/5/2016:

Cụ thể hoá chỉ đạo của Đảng uỷ Bệnh viện và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 354-KH/TĐTN-BTG ngày 27/10/2016 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2016 – 2021.

Khuyến khích, thực hiện sáng tạo, đa dạng hóa cách thức thực hiện thiết thực, súc tích phù hợp với từng đối tượng đặc thù Đoàn viên, chi Đoàn.

 Cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình rèn luyện của từng Đoàn viên.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị theo các chuyên đề về Bác cấp chi Đoàn và Đoàn cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, thu hút.

Tổng kết khen thưởng định kỳ các cá nhân và tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05.

2. Cụ thể hóa Chương trình hành động số 15-CTr/TĐTN-BTG ngày 11/8/2016 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi và triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Sở Y tế thành phố.

Tổ chức bình chọn, tuyên dương, nhân rộng điển hình thanh niên tiêu biểu bệnh viện Hùng Vương hàng quí.

Tiếp tục hoạt động giới thiệu cho Đoàn Sở Y tế khen thưởng các Gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu, giải thưởng Phạm Ngọc Thạch, thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

Tổ chức tổng kết, giới thiệu các cá nhân và tập thể xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại bệnh viện.

3.  Tập trung giáo dục chính trị tư tưởng theo định hướng Nghị quyết Trung ương 4, thích nghi với diễn tiến phức tạp trong thời điểm hiện tại. Góp phần ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức lối sống và chống sự “tự diễn tiến, tự chuyển hóa” trong Đoàn viên.

Tăng cường các kênh thông tin chính thống, đẩy mạnh tuyên truyền mạng xã hội, website về các ngày lễ, kỉ niệm lớn trong năm.

Tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; chủ động, tích cực đấu tranh phản biện đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

4. Giáo dục truyền thống:

Đa dạng hóa các phương thức giáo dục, bồi dưỡng lòng tin, khơi gợi tình cảm cách mạng của đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Hùng Vương như: hành trình đến với bảo tàng, địa chỉ đỏ, hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; tổ chức hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Phát động các đợt tuyên truyền mạng xã hội nhân các ngày lễ kỷ niệm lịch sử lớn trong năm hoặc theo phát động từ Đoàn cấp trên.

5.   Giáo dục pháp luật:

Tuyên truyền tổ chức Hội thi  phổ biến, thực hiện và giám sát việc thực hiện các luật như Pháp luật giao thông đường bộ, viên chức, Luật khám chữa bệnh, Luật thanh niên, Luật bảo hiểm y tế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em gắn với các hoạt động trực quan để tăng cao hiệu quả giáo dục… Tổ chức các buổi học tập kỹ năng với các Đoàn Phòng cháy chữa cháy, Đoàn Công An, Đoàn Cảnh Sát Giao Thông, .....

IV. PHONG TRÀO “ XUNG KÍCH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”:

1.   Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị:

-  Khẳng định vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong hoạt động khoa phòng và công tác của bệnh viện, gắn quá trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đoàn viên, thanh niên với nhiêm vụ xây dựng khoa phòng và bệnh viện; tập trung thực hiện các công trình, phần việc thanh niên nhằm chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của khoa phòng bệnh viện:

·   Đẩy mạnh phong trào hoạt động theo yêu cầu của bệnh viện như đội hình tiếp tân, đội hình hỗ trợ phòng khám,....

·   Duy trì các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện của bệnh viện.

-  Phát huy tinh thần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe; xung kích cải cách hành chính, xây dựng phong cách làm việc khoa học, thân thiện; xung kích xây dựng công sở văn minh, thân thiện:

·  Xây dựng đội hình tình nguyện tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ bệnh nhân nuôi con bằng sữa mẹ, rửa tay an toàn, ....

· Thực hiện các chủ nhật xanh, trồng cây làm đẹp khoa phòng

2. Xung kích tham gia phát triển kinh tế:

-  Tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển của bệnh viện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bệnh viện; các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chiến lược của Đảng và chính quyền.

-  Tìm kiếm những mô hình dịch vụ mới, sáng kiến, cải tiến hiệu quả, có giá trị kinh tế, nâng cxao năng suất, hiệu quả công tác của bệnh viện.

3. Xung kích vì an sinh xã hội:

-  Đa dạng hóa các loại hình tình nguyện, quy mô vá cách thức tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, đặc biệt vào các dịp hè , tết,…

-  Chủ động thực hiện các chương trình cứu trợ, lũ lụt, thiên tai.

-  Thực hiện các chiến dịch thình nguyện vì cộng đồng, chăm sóc các đối tượng chính sách, người nghèo, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

-  Duy trì và phát triển hoạt động Hiến máu nhân đạo 2 kỳ mỗi năm.

4.  Xung kích bảo vệ môi trường:

-  Duy trì hoạt động Ngày chủ nhật xanh 2 lần mỗi năm

-  Hưởng ứng và tuyên truyền các phong trào bảo vệ môi trường như Giờ trái đất….

5. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội:

Tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chống âm mưu diễn biến hòa bình cho đoàn viên, thanh niên: thăm địa chỉ đỏ, tổ chức kỷ niệm 27/7 và 22/12. Tham gia thực hiện tốt các chính sách hậu phương, quân đội, nghĩa tình biên giới, hải đảo, giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang.

6. Xung kích vì trật tự, an toàn giao thông

-  Duy trì hoạt động học tập Luật Giao thông đường bộ.

-  Tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông.

V. PHONG TRÀO “ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN”

1. Chương trình đồng hành với thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ: Phát huy sáng kiến cải tiến, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong Đoàn viên thanh niên. Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng lâm sàng.

-  Xây dựng đội hình Đoàn viên giỏi tiếng Anh giao lưu với các du học sinh nước ngoài đến học tập của bệnh viện.

-  Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến phục vụ công việc tại khoa phòng.

2. Chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần:

-  Tiếp tục phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự CATP huấn luyện kỹ năng tự vệ và phòng chống trộm cướp cho các Đoàn viên và nhân viên bệnh viện.

-  Đẩy mạnh việc thực hiện Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” thông qua các buổi toạ đàm thanh niên, các lớp huấn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp.

-  Tổ chức các lớp ngắn hạn giúp rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội. Định hướng các chi Đoàn có khả năng tự tổ chức các lớp kỹ năng thực hành xã hội.

VI. CHƯƠNG TRÌNH “ VÌ ĐÀN EM”:

-  TiẾp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các chương trình chăm sóc thiếu  nhi

-  Đẩy mạnh các chương trình giáo dục sức khỏe cho thiếu nhi

-  Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần, vui chơi, giải trí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,  kém may mắn.

VII. MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN, XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH:

1.Công tác tập hợp thanh niên: Mỗi chi đoàn bộ phận đảm bảo phát triển ít nhất 2 đoàn viên viên trong năm. Đoàn Bệnh viện Hùng Vương đảm bảo phát triển tối thiểu 1% thanh niên so với tổng số đoàn viên của đơn vị.

2.Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị:

Duy trì thường niên việc học tập 6 bài lý luận chính trị sửa đổi, bổ sung cho tất cả Đoàn viên.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn các cấp của Bệnh viện Hùng Vương để nâng cao trình độ lý luận, khả năng phản biện và nhận thức chính trị trong cán bộ Đoàn, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị.

 Triển khai thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tại Chi đoàn, Đoàn cơ sở.

 3.Công tác đoàn viên: Đảm bảo  ít nhất 90% đoàn viên hoàn thành chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2017 - 2019.

4.Công tác tổ chức cơ sở Đoàn: nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn gắn với việc xây dựng Chi đoàn mạnh theo tiêu chí “3 nắm - 3 biết - 3 làm”. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và khả năng vận động và tập hợp thanh niên của đoàn viên. Định kỳ tổ chức các chương trình gặp gỡ, đối thoại với cấp ủy Đảng và chính quyền để được chỉ đạo và hỗ trợ. Đảm bảo chế độ sinh hoạt Chi Đoàn định kỳ thường xuyên, chất lượng, đa dạng tạo sức cuốn hút của tổ chức Đoàn.

5.Công tác cán bộ Đoàn: Tạo nguồn, đầu tư nâng chất đội ngũ cán bộ Đoàn để bảo đảm tiêu chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp. Tham mưu với Đảng ủy Bệnh viện Hùng Vương trong công tác đào tạo, chuẩn hóa, sử dụng, bố trí cán bộ Đoàn theo quy chế cán bộ Đoàn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn gắn với biểu dương điển hình cán bộ Đoàn thực hiện tốt cuộc vận động.

 6.Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: tuyên truyền các Nghị quyết theo sự phân công của Đoàn Sở. Giới thiệu cho Đảng và chính quyền các nhân tố ưu tú và liên tục theo dõi, bồi dưỡng nhằm tạo điều kiện cho các đoàn viên phấn đấu để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các Đảng viên trẻ đang sinh hoạt Đoàn là hạt nhân, gương mẫu trong các hoạt động Đoàn.

 7.Công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn cơ sở với các chi đoàn. Duy trì tiến hành kiểm tra định kỳ 2 lần mỗi năm.

VI. CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO

1. Công tác tham mưu: Khai thác tốt các nguồn lực và các lợi thế về tinh thần và vật chất của đơn vị, của lực lượng đoàn viên, thanh niên để đẩy mạnh các chương trình hành động. Gắn các phong trào hành động cách mạng của Đoàn với lợi ích của thanh niên, với sự phát triển của đơn vị. Tập trung hỗ trợ các chi Đoàn hoạt động còn khó khăn, hạn chế. Tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có của các chi Đoàn trong các hoạt động đoàn.

2. Công tác phối hợp: Tăng cường phối hợp với các đoàn thể khác trong đơn vị, tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực của các tổ chức để điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia cống hiến, rèn luyện đồng thời nêu bật vai trò xung kích của Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3. Công tác chỉ đạo: Làm tốt công tác phát động thi đua, biểu dương, khen thưởng, kiểm tra để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn. Đổi mới công tác thông tin báo trong Đoàn cơ sở theo hướng khoa học, ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin.

VII. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2017 - 2019

1.  Đoàn Bệnh viện Hùng Vương đạt xuất sắc trong các năm của nhiệm kỳ.

2.  100% các chi Đoàn đạt xuất sắc mỗi năm trong các năm của nhiệm kỳ.

3.  Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn, Đảng các cấp cho 80% đoàn viên. 

4.  Trên 70% đoàn viên và 50% thanh niên tham gia các hình thức sinh hoạt, giáo dục đạo đức, truyền thống dân tộc, giáo dục pháp luật, học tập và làm theo lời Bác.

5.  Thực hiện ít nhất 10 công trình thanh niên hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

6.  30% Đảng viên được phát triển từ Đoàn viên ưu tú. Phấn đấu 70% Đảng viên được phát triển Đảng từ Đoàn viên ưu tú. 35% Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

8.  100% cán bộ đoàn cơ sở, bí thư và phó bí thư các chi Đoàn được học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng giao tiếp xã hội.

9. đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: khám bệnh, tư vấn giáo dục sức khỏe cho 3.000 người.

Trên đây là Phương hướng của Đoàn Cơ sở Bệnh viện Hùng Vương nhiệm kỳ 2017- 2019, sẽ có những điều chỉnh cụ thể cho phù hợp với tình hình của Đoàn Sở Y tế, Đảng Ủy và bệnh viện.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠ NG

Bài viết khác