BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NHIỆM KỲ XVI (2012-2017)

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NHIỆM KỲ XVI (2012-2017)

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NHIỆM KỲ XVI (2012-2017)

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NHIỆM KỲ XVI (2012-2017)

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NHIỆM KỲ XVI (2012-2017)
BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NHIỆM KỲ XVI (2012-2017)

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NHIỆM KỲ XVI (2012-2017)

I. KIỆN TOÀN TỔ CHỨC :

- Ban thường vụ:

1/ ĐC Huỳnh Xuân Nghiêm

2/ ĐC Võ Thị Mỹ Hạnh

3/ ĐC Nguyễn Thái Thùy Lan (Quyết định số 234-16/QĐ-TC/CĐN ngày 30/6/2016 của Công đoàn ngành y tế về việc công nhận bổ sung Ủy viên Thường vụ Công đoàn cơ sở Bệnh viện Hùng Vương, nhiệm kỳ 2012-2016)

- Chủ tịch: ĐC Huỳnh Xuân Nghiêm

- Phó chủ tich: ĐC Võ Thị Mỹ Hạnh

- Ủy Ban Kiểm Tra:

1/ ĐC Vương Trọng Hiếu

2/ ĐC Nguyễn Thái Thùy Lan

3/ ĐC Ngô Thị Ngọc Dung

4/ ĐC Huỳnh Thị Thủy

5/ ĐC Hoàng Thị Thanh Thảo

- Chủ nhiệm UBKT: ĐC Vương Trọng Hiếu

* Danh sách các ban công tác:

1. Ban Thi đua – Tuyên giáo:

   ĐC Huỳnh Xuân Nghiêm     - Trưởng ban

   ĐC Võ Thị Mỹ Hạnh            - Phó ban

   UV là các đồng chí trong BCH Công đoàn cơ sở

2. Ban Nữ công: (Quyết định số 95/QĐ-CĐCS ngày 01/5/2016 của BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Hùng Vương)

   ĐC Võ Thị Mỹ Hạnh            - Trưởng ban

   ĐC Nguyễn Thái Thùy Lan - Ban viên

   ĐC Trần Thị Tuyết Hạnh      - Ban viên

   ĐC Hoàng Thị Thanh Thảo - Ban viên

   ĐC Phạm Thị Ngọc tuyền     - Ban viên

  Ban viên gồm các đồng chí tổ trưởng hoặc tổ phó nữ công các tổ

3. Ban đời sống:

   ĐC Phạm Thị Ngọc Tuyền    - Trưởng ban

   ĐC Trần Thị Tuyết Hạnh      -  Phó ban

   ĐC Nguyễn Thái Thùy Lan  - Ban viên        

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

* Nhiệm vụ của Ban thường vụ Công đoàn:

1. Đồng chí chủ tịch: Huỳnh Xuân Nghiêm

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đảng Uỷ, Công đoàn ngành Sở Y Tế và toàn bộ hoạt động của Công đoàn cơ sở. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Công đoàn, phân công công tác cho các đồng chí ủy viên BCH 

- Xây dựng, tổ chức triển khai phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cho từng giai đoạn, từng thời kì, và theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên cũng như theo nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2015. Chuẩn bị nội dung và chủ trì hội nghị Ban thường vụ, BCH Công đoàn theo kế hoạch, chương trình công tác mà BCH đề ra. Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các Ban công tác Công đoàn và các tổ Công đoàn trực thuộc.

- Chịu trách nhiệm trong việc tiếp thu, triển khai, phổ biến các văn bản có  liên quan đến các phong trào thi đua, các chủ trương, chính sách, các cuộc vân động của Đảng, Nhà nước, Công đoàn ngành Y Tế, các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách của Đoàn viên và lao động...

- Đảm bảo mối liên hệ với Đảng uỷ, Công Đoàn Ngành, các tổ chức đoàn thể liên quan

- Trưởng ban thi đua tuyên giáo

- Chủ tài khoản (nếu có)

2. Đồng chí phó chủ tịch: Võ Thị Mỹ Hạnh

- Cùng đồng chí chủ tịch chịu trách nhiệm trước Đảng Uỷ, Công đoàn ngành Y Tế về toàn bộ hoạt động của Công đoàn cơ sở. Phụ trách các hoạt động Công đoàn có liên quan đến công tác chuyên  môn, đời sống đoàn viên và lao động trong bệnh viện

- Xây dựng kế hoạch hoạt động nữ công từng giai đoạn, từng thời kì theo hướng dẫn của Công đoàn ngành Y Tế

- Điều hành mọi hoạt động của Công đoàn khi đồng chí chủ tịch Công đoàn đi vắng và khi được uỷ quyền.

- Trưởng ban nữ công, ban đời sống

3. Đồng chí Uỷ viên BTV: Nguyễn Thái Thùy Lan

- Điều hành mọi hoạt động của Công đoàn khi đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn đi vắng và khi được uỷ quyền.

- Có nhiệm vụ phụ trách công tác Nữ công, tổ chức triển khai các phong trào hoạt động trong tập thể nữ CBCNVC nhân các ngày lễ.

- Thành viên Ban nữ công

- Hỗ trợ trực tiếp cho Ban thường vụ công đoàn, soạn thảo chương trình hành động, soạn thảo tài liệu của BCH Công Đoàn và làm thư ký trong các cuộc họp của Ban chấp hành.

* Nhiệm vụ của các đồng chí Uỷ viên BCH:

1. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Thảo

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai, tổ chức  hoạt động của văn thể mỹ do Công đoàn ngành Y Tế phát động, Ủy ban nhân dân phường triển khai và phong trào hàng năm của bệnh viện

2. Đồng chí Nguyễn Thái Quốc Vũ

- Phụ trách công tác Kế toán công đoàn, có trách nhiệm trong việc xây dựng, triển khai thu chi quỹ Công đoàn theo quy chế chi tiêu quỹ Công đoàn

3. Đồng chí Vương Trọng Hiếu:

- Chủ nhiệm UBKT có nhiệm vụ kiểm tra đoàn viên công đoàn trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính Công đoàn. Tham gia với Ban Chấp hành Công đoàn giải quyết các khiếu nại, tranh chấp hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn. Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra giám sát các tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn theo Điều lệ. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra báo cáo Ban Chấp hành, Đảng ủy và Công đoàn cấp trên theo qui định

4. Đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyền

- Thành viên Ban nữ công

- Phụ trách an toàn vệ sinh, bảo hộ lao động và cùng ĐC Nghĩa xây dựng kế hoạch, triển khai, hoạt động văn thể mỹ

5. Đồng chí Trần Thị Tuyết Hạnh

- Thành viên ban nữ công 

- Quản lý quỹ Công đoàn 

Bài viết khác