Sự kiện nội viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện nội viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện nội viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện nội viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện nội viện - Bệnh viện Hùng Vương
Sự kiện nội viện - Bệnh viện Hùng Vương

Sự kiện nội viện

Ngày hiến tặng sữa mẹ thế giới 19-5-2023 (World Day of Human Milk Donation)  | 956

Ngày Hiến tặng Sữa mẹ Thế giới là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm hướng tới tôn vinh những nghĩa cử hiến tặng sữa mẹ cao đẹp trên toàn cầu