Thông báo - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

Qui định về quản lý và cấp phát hàng hoá

1736

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

Qui định về quản lý, sử dụng thuốc

3898

Qui định về thu chi tài chính Hội

Qui định về thu chi tài chính Hội

1790

Qui định về tổ chức đoàn CTXH

Qui định về tổ chức đoàn CTXH

1822

Chương trình hoạt động năm 2007

Chương trình hoạt động năm 2007

1765

Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV

Dẫn chương trình thành lập Hội CTĐ.BVHV

8614

Qui chế lâm thời

Qui chế lâm thời

1707

Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

Đề nghị phê chuẩn BCH lâm thời

1638

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm tra

2006

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV

Chương trình Hội nghị thành lập Hội CTĐ.BVHV

1463

Thư mời dự ra mắt Hội CTĐ.BVHV

Thư mời dự ra mắt Hội CTĐ.BVHV

1586

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV

Vận động thành lập Hội CTĐ.BVHV

1653

Thư vận động tham gia hội viên

Thư vận động tham gia hội viên

3020
1