Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2012  | 1460

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2012

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011  | 1111

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2011  | 1257

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2011

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011  | 1018

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2011  | 1096

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2011  | 1291

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011  | 1313

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (4)  | 1453

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (4)

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (3)  | 1675

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (3)

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (2)  | 1427

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (2)

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (1)  | 1465

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (1)

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011  | 1076

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2011  | 1786

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2011  | 1130

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2011  | 1202

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2011