Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011  | 837

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2011  | 921

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2011

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011  | 770

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2011  | 828

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2011  | 967

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011  | 1083

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (4)  | 1101

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (4)

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (3)  | 1260

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (3)

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (2)  | 1058

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (2)

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (1)  | 1103

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (1)

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011  | 822

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2011  | 1280

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2011  | 886

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2011  | 830

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010  | 710

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010