Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011  | 931

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 12/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2011  | 1051

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2011

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011  | 844

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 11/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2011  | 920

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2011  | 1077

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011  | 1153

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (4)  | 1219

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (4)

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (3)  | 1392

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (3)

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (2)  | 1160

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (2)

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (1)  | 1211

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2011 (1)

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011  | 902

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2011  | 1522

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2011  | 962

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2011

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2011  | 964

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2011

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010  | 778

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 12/2010