Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (2)  | 1222

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (2)

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (1)  | 961

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (1)

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010  | 1093

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (2)  | 1068

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (2)

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (1)  | 858

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (1)

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010  | 704

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 10/2010  | 960

Chi hỗ trợ trong tháng 10/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010  | 1024

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2010  | 996

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010  | 780

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2010  | 1221

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2010  | 1161

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010  | 813

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010  | 805

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 6/2010  | 1441

Chi hỗ trợ trong tháng 6/2010