Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (2)  | 1532

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (2)

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (1)  | 1213

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (1)

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010  | 1307

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (2)  | 1371

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (2)

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (1)  | 1110

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (1)

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010  | 882

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 10/2010  | 1192

Chi hỗ trợ trong tháng 10/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010  | 1464

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2010  | 1296

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010  | 1010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2010  | 1469

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2010  | 1393

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010  | 1015

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010  | 1250

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 6/2010  | 1899

Chi hỗ trợ trong tháng 6/2010