Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (2)  | 1370

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (2)

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (1)  | 1079

Chi hỗ trợ trong tháng 12/2010 (1)

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010  | 1185

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 11-2010

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (2)  | 1196

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (2)

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (1)  | 976

Chi hỗ trợ trong tháng 11/2010 (1)

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010  | 780

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 10/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 10/2010  | 1064

Chi hỗ trợ trong tháng 10/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010  | 1262

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 9/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2010  | 1156

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010  | 888

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 8/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2010  | 1343

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2010  | 1271

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010  | 905

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 7/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010  | 1013

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 6/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 6/2010  | 1683

Chi hỗ trợ trong tháng 6/2010