Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Chi hỗ trợ trong tháng 6/2010  | 1975

Chi hỗ trợ trong tháng 6/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010  | 1257

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010  | 1005

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010  | 1302

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2010  | 1215

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010  | 1305

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2010  | 1226

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010  | 1033

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2010  | 1262

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010  | 1225

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2010  | 1164

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2010

Báo cáo tài chính quí II/2015 (chuyển khoản)  | 1632

Báo cáo tài chính quí II/2015 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí II/2015 (tiền mặt)  | 1718

Báo cáo tài chính quí II/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2013  | 1172

Báo cáo tài chính quí IV/2013Thu chi tài chính quí 4/2013

Báo cáo tài chính quí III/2013  | 1107

Báo cáo tài chính quí III/2013