Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010  | 1003

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010  | 747

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010  | 1000

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2010  | 933

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010  | 1023

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2010  | 940

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010  | 767

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2010  | 964

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010  | 915

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2010  | 872

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2010

Báo cáo tài chính quí II/2015 (chuyển khoản)  | 1350

Báo cáo tài chính quí II/2015 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí II/2015 (tiền mặt)  | 1372

Báo cáo tài chính quí II/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2013  | 880

Báo cáo tài chính quí IV/2013Thu chi tài chính quí 4/2013

Báo cáo tài chính quí III/2013  | 797

Báo cáo tài chính quí III/2013

Báo cáo tài chính quí II/2013  | 815

Báo cáo tài chính quí II/2013