Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010  | 1085

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 5/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010  | 821

Chi hỗ trợ trong tháng 5/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010  | 1128

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 4/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2010  | 1035

Chi hỗ trợ trong tháng 4/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010  | 1129

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 3/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2010  | 1046

Chi hỗ trợ trong tháng 3/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010  | 853

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 02/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2010  | 1064

Chi hỗ trợ trong tháng 01/2010

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010  | 1063

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2010  | 982

Chi hỗ trợ trong tháng 02/2010

Báo cáo tài chính quí II/2015 (chuyển khoản)  | 1452

Báo cáo tài chính quí II/2015 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí II/2015 (tiền mặt)  | 1504

Báo cáo tài chính quí II/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2013  | 984

Báo cáo tài chính quí IV/2013Thu chi tài chính quí 4/2013

Báo cáo tài chính quí III/2013  | 905

Báo cáo tài chính quí III/2013

Báo cáo tài chính quí II/2013  | 933

Báo cáo tài chính quí II/2013