Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014  | 1079

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013  | 953

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013

Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013  | 877

Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2013  | 1040

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2013

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2013  | 1091

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2013

Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013  | 925

Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013

Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013  | 937

Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013

Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013  | 1017

Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013

Chi hỗ trợ tháng 06/2013  | 975

Chi hỗ trợ tháng 06/2013

Chi hỗ trợ tháng 05/2013  | 1007

Chi hỗ trợ tháng 05/2013

Chi hỗ trợ tháng 04/2013  | 873

Chi hỗ trợ tháng 04/2013

Chi hỗ trợ tháng 03/2013  | 941

Chi hỗ trợ tháng 03/2013

Chi hỗ trợ tháng 02/2013  | 1231

Chi hỗ trợ tháng 02/2013

Chi hỗ trợ tháng 01/2013  | 1041

Chi hỗ trợ tháng 01/2013

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009  | 0

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009