Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014  | 971

Ủng hộ Quỹ Hội quí I năm 2014

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013  | 881

Chi hỗ trợ trong tháng 9/2013

Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013  | 785

Ủng hộ Quỹ hội quí IV năm 2013

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2013  | 958

Chi hỗ trợ trong tháng 8/2013

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2013  | 1001

Chi hỗ trợ trong tháng 7/2013

Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013  | 853

Ủng hộ Quỹ Hội quí III/2013

Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013  | 825

Ủng hộ Quỹ Hội quí II/2013

Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013  | 931

Ủng hộ Quỹ Hội quí I/2013

Chi hỗ trợ tháng 06/2013  | 879

Chi hỗ trợ tháng 06/2013

Chi hỗ trợ tháng 05/2013  | 909

Chi hỗ trợ tháng 05/2013

Chi hỗ trợ tháng 04/2013  | 771

Chi hỗ trợ tháng 04/2013

Chi hỗ trợ tháng 03/2013  | 851

Chi hỗ trợ tháng 03/2013

Chi hỗ trợ tháng 02/2013  | 1123

Chi hỗ trợ tháng 02/2013

Chi hỗ trợ tháng 01/2013  | 941

Chi hỗ trợ tháng 01/2013

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009  | 0

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009