Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009  | 818

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009  | 0

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009  | 1222

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009  | 0

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009  | 876

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009  | 0

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009  | 977

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009  | 0

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009  | 874

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009  | 0

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009  | 1025

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008  | 0

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008  | 984

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 03/2012  | 1040

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 03/2012

Chi hỗ trợ trong tháng 03/2012  | 1000

Chi hỗ trợ trong tháng 03/2012