Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009  | 0

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009  | 993

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009  | 0

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009  | 1432

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009  | 0

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009  | 1042

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009  | 0

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009  | 1141

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009  | 0

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009  | 1028

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009  | 0

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009  | 1197

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008  | 0

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008  | 1126

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 03/2012  | 1206

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 03/2012