Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Thu chi tài chính
Thu chi tài chính

Thu chi tài chính

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009  | 734

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 12/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009  | 0

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009  | 1098

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 9/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009  | 0

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009  | 764

Giúp bệnh nhân nghèo tháng 8/2009

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009  | 0

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009  | 889

Ủng hộ Quỹ hội tháng 5/2009

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009  | 0

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009  | 802

Danh sách ủng hộ Quỹ hội tháng 12/2008, 01/2009 và 02/2009

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009  | 0

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009  | 929

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 01/2009

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008  | 0

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008  | 872

Danh sách đối tượng đã hỗ trợ trong tháng 12/2008

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 03/2012  | 960

Thu tài trợ Quỹ Hội trong tháng 03/2012

Chi hỗ trợ trong tháng 03/2012  | 916

Chi hỗ trợ trong tháng 03/2012