Bộ dụng cụ gạn tách 250ml có được tính chi trả mục BHYT không ạ? Vì thẻ bhyt của công ty tôi đang làm việc hết hiệu lực nên các chi phí sinh con tại bệnh viện Hùng Vương do công ty chi trả cho tôi, trong đó không trả chi phí của - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ dụng cụ gạn tách 250ml có được tính chi trả mục BHYT không ạ? Vì thẻ bhyt của công ty tôi đang làm việc hết hiệu lực nên các chi phí sinh con tại bệnh viện Hùng Vương do công ty chi trả cho tôi, trong đó không trả chi phí của - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ dụng cụ gạn tách 250ml có được tính chi trả mục BHYT không ạ? Vì thẻ bhyt của công ty tôi đang làm việc hết hiệu lực nên các chi phí sinh con tại bệnh viện Hùng Vương do công ty chi trả cho tôi, trong đó không trả chi phí của - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ dụng cụ gạn tách 250ml có được tính chi trả mục BHYT không ạ? Vì thẻ bhyt của công ty tôi đang làm việc hết hiệu lực nên các chi phí sinh con tại bệnh viện Hùng Vương do công ty chi trả cho tôi, trong đó không trả chi phí của - Bệnh viện Hùng Vương

Bộ dụng cụ gạn tách 250ml có được tính chi trả mục BHYT không ạ? Vì thẻ bhyt của công ty tôi đang làm việc hết hiệu lực nên các chi phí sinh con tại bệnh viện Hùng Vương do công ty chi trả cho tôi, trong đó không trả chi phí của - Bệnh viện Hùng Vương
Bộ dụng cụ gạn tách 250ml có được tính chi trả mục BHYT không ạ? Vì thẻ bhyt của công ty tôi đang làm việc hết hiệu lực nên các chi phí sinh con tại bệnh viện Hùng Vương do công ty chi trả cho tôi, trong đó không trả chi phí của - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Bộ dụng cụ gạn tách 250ml có được tính chi trả mục BHYT không ạ? Vì thẻ bhyt của công ty tôi đang làm việc hết hiệu lực nên các chi phí sinh con tại bệnh viện Hùng Vương do công ty chi trả cho tôi, trong đó không trả chi phí của

Trả lời:

(19-01-2024 14:57)

Chào em chi phí bộ dụng cụ gạn tách 250ml được BHYTchi trả nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác