ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ
ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ"

 

ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CƠ BẢN DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÓ GIƯỜNG BỆNH NỘI TRÚ" 2021

      Căn cứ QĐ số 1849/QĐ-SYT ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh nội trú" 05 ngày, nhằm cập nhật các kiến thức cho tất cả thành viên Hội đồng và Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn theo chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ Y tế.
      Căn cứ QĐ số 1849/QĐ-SYT ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh nội trú" 05 ngày, nhằm cập nhật các kiến thức cho tất cả thành viên Hội đồng và Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn theo chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ Y tế và sau khóa học sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp "Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản"
 
 
 
 
TS.BS.Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - Phát biểu khai mạc lớp học
 
 
 
 
 
 

Bài viết khác