Giấy xác nhận quá trình thực hành - Bệnh viện Hùng Vương

Giấy xác nhận quá trình thực hành - Bệnh viện Hùng Vương

Giấy xác nhận quá trình thực hành - Bệnh viện Hùng Vương

Giấy xác nhận quá trình thực hành - Bệnh viện Hùng Vương

Giấy xác nhận quá trình thực hành - Bệnh viện Hùng Vương
Giấy xác nhận quá trình thực hành - Bệnh viện Hùng Vương

Giấy xác nhận quá trình thực hành

Giấy xác nhận quá trình thực hành
(27/09/2013 02:58)

Các anh/chị tải tập tin về tại đây, điền đầy đủ thông tin cá nhân, trừ mục 1,2,3 (1.Thời gian thực hành, 2.Năng lực chuyên môn 3. Đạo đức nghề nghiệp) để trống, phòng TCCB, KHTH sẽ xác nhận nội dung này. Sau đó gửi qua địa chỉ email: trucdaoleduong@yahoo.com.vn (Lê Dương Trúc Đào).

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác