Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022
Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022

Hội nghị sàn chậu học Bệnh viện Hùng Vương năm 2022

BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc

DS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc

TS.BS Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc

(Từ trái qua)

 

Bài viết khác