Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, sáng 2/9/1945, Hồ Chủ tịch đã thay mặt Chính phủ lâm thời công bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngày 09/11/1946, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta với 7 chương và 70 điều. Đây được coi là văn bản luật đầu tiên của nước ta. Sau Hiến pháp 1946, để phù hợp với Cương lĩnh của Đảng về bảo vệ và xây dựng đất nước trong từng giai đoạn lịch sử, nước ta đã lần lượt có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp sau này và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 đã được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) và được luật hóa tại điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012. Ngày Pháp luật chính thức được tổ chức hàng năm từ năm 2013 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Từ khi ra đời, Ngày Pháp luật đã giúp cho các tổ chức và công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Đây cũng là hình thức vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020, ngày 05/10/2020, bệnh viện Hùng Vương đã có kế hoạch số 2455/KH-BVHV về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Tổ chức Hội nghị cập nhật qui định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể nhân viên bệnh viện, do giảng viên Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố báo cáo từ ngày 15/10/2020 đến ngày 25/10/2020 (04 lớp);

2. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho toàn thể cán bộ chủ chốt và cán bộ đoàn thể cùng 25% nhân viên bệnh viện do Thanh tra thành phố báo cáo ngày 22/10/2020 và 27/10/2020 (02 buổi); 

3. Tổ chức Hội nghị đối thoại với viên chức người lao động ngày 27/10/2020 với thành phần tham gia là Ban Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Ban Chấp hành các đoàn thể, tổ trưởng, tổ phó Công đoàn, đại diện Ban chủ nhiệm các khoa phòng và đại diện các nhóm chức danh trong khoa phòng 

Tổ chức tốt Ngày Pháp luật không chỉ là tham gia vào sự kiện chính trị, pháp lý chung của đất nước mà còn là dịp nhắc nhở giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện phải gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, góp phần phát triển bệnh viện và góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố Văn minh-Hiện đại-Nghĩa tình.

Phạm Quốc Hùng

Bài viết khác