Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống thuốc lá tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống thuốc lá tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống thuốc lá tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống thuốc lá tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống thuốc lá tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống thuốc lá tại bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống thuốc lá tại bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống thuốc lá tại bệnh viện Hùng Vương
(22/06/2011 14:56)

đông trùng hạ thảo, dong trung ha thao, mang chong tham, thuoc giam can best slim, chống thấm, chống thấm sika, chống thấm tường, chống thấm ngược, chong tham thang may, beautiful slim body

 

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh
BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
 
Số:       /KHPCTL-BVHV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2011
     KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
_______________________
 
Căn Cứ Chỉ thị Số: 08/2001/CT-BYT ngày 03 tháng 8 năm 2001của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc đẩy mạnh hoạtđộng Phòng Chống tác hại của Thuốc lá trong ngành y tế
Căn cứ quyết định Số: 02/2007/QĐ-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2007 về việc ban hành Quy định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá
 
Căn cứ Chỉ thị số 23/2009/CT-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và;
Tiếp tục hưởng ứng “Tuần lễ không hút thuốc lá” (từ ngày 25/5/2010 đến 31/5/2010 và “Ngày thế giới không hút thuốc lá năm 2010” ngày 31/5/2010 từ năm 2010 tại Bệnh viện Hùng Vương.
Bệnh viện Hùng Vương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá triển khai đến các khoa phòng, cụ thể như sau :
 
I. MỤC TIÊU CHUNG:
- Không hút thuốc lá trong trong bệnh viện bao gồm toàn thể nhân viên và thân nhân, bênh nhân đang làm việc và điều trị tại bệnh viện.
- Góp phần giảm tỷ lệ mắc và bệnh do các bệnh liên quan đến thuốc lá như: ung thư phổi, cao huyết áp,… đảm bảo cho mọi người được sống trong môi trường trong lành..
- Góp phần thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.
II. MỤC TIÊU :
1. Triển khai đến 100% khoa phòng về kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá.
2. 100% các khoa phòng có cán bộ phụ trách giám sát việc thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tại đơn vị.
3. Tuyên truyền, cung cấp thông tin và hiểu về tác hại của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động; triển khai vận động và đăng ký không hút thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
4. Triển khai xây dựng 100% đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn không hút thuốc lá.
5. Phấn đấu toàn diện thực hiện không khói thuốc lá trong bệnh viện.
6. Phát động không hút thuốc trong các khoa phòng, trong khuôn viên bệnh viện. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân không hút thuốc lá.
7. 100% các khoa phòng, nội công cộng trong khuôn viện bệnh viện có treo bảng “không hút thuốc lá” và nhắc nhở khi có người hút thuốc lá.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống tác hại của thuốc lá :
- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin trong bệnh viện nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân để phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân thực hiện, trong đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải gương mẫu chấp hành.
2. Thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá ở nơi làm việc và nơi công cộng, và tại nhà :
- Nghiêm cấm hút thuốc lá tại các khoa phòng, phòng làm việc, phòng trực, các nơi công cộng; nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Nói chung là “Không có khói thuốc trong bệnh viện”
- Xem hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và nơi công cộng.
3. Tăng cường thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và tài trợ gắn với mục đích sản xuất và kinh doanh thuốc lá và kinh doanh thuốc lá trong cơ sở bệnh viện:
- Nghiêm cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại căn tin, quầy bách hóa theo quy định.
- Thực hiện nghiêm các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lá làm sản phẩm khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ khác dưới mọi hình thức.
- Yêu cầu các tổ chức, đơn vị khoa phòng và cá nhân không nhận tài trợ để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hội thảo khoa học và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Nguyên tắc :
Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá là chương trình mang tính xã hội cao và mang tính vận động là chủ yếu, đồng thời cũng là chương trình mang tính phối hợp, các hoạt động liên quan với nhau từ công tác truyền thông vận động, thực hiện các biện pháp hành chính, theo nội quy và quy định trong bệnh viện. Do đó hoạt động lồng ghép và phối hợp thực hiện giữa bệnh viện với các khoa phòng, các đoàn thể và nhất là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân sẽ giúp cho việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao.
2. Tổ chức thực hiện:
- Thành lập Ban phòng chống tác hại thuốc lá, cán bộ phụ trách phòng chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.
- Xây dựng mạng lưới phòng chống tác hại của thuốc lá tại các khoa phòng và các đoàn thể.
- Lập kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trong đơn vị hàng năm.
- Các khoa phòng, đoàn thể triển khai kế hoạch và các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá tại khoa phòng và tại các đoàn thể mình.
- Tổ chức các hoạt động chuyên đề nâng cao nhận thức từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, thực hiện lồng ghép hoạt động phòng chống thuốc lá vào các hoạt động của bệnh viện, các khoa phòng và các đoàn thể.
- Xây dựng các quy định và đưa vào tiêu chuẩn thi đua việc thực hiện không hút thuốc trong cơ quan đơn vị, các khoa phòng có bệnh nhân, văn phòng làm việc, phòng họp, đồng thời nhắc nhở khách không hút thuốc lá khi đến liên hệ công tác.
- Khảo sát tình hình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân hút thuốc lá, vận động không hút thuốc lá, cai nghiện thuốc lá. Không còn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân không hút thuốc lá. (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký không hút thuốc)
3. Phân công thực hiện:
3.1. Bệnh viện:
- Điều chỉnh và bổ sung Ban phòng chống tác hại thuốc lá bệnh viện và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá trong bệnh viện năm 2011. Cũng cố và bổ sung mạng lưới phòng chống tác hại thuốc lá tại các khoa phòng và đoàn thể.
- Phối hợp cùng các khoa phòng, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động phòng chống tác hại thuốc lá tại các khoa phòng và các đoàn thể.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các khoa phòng, các đoàn thể trước ngày 30/11/2011.
 
3.2. Các Khoa phòng và đoàn thể:
- Thực hiện việc cử nhân viên giám sát việc phòng chống tác hại thuốc lá tại các khoa phòng và các đoàn thể.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các phòng chống tác hại thuốc lá tại các khoa phòng và các đoàn thể.
- Chuyển tải nội dung, kiến thức, kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hoạt động của phòng chống tác hại thuốc lá tại các khoa phòng và các đoàn thể.
- Tuyên truyền các nội dung, hoạt động liên quan đến việc phòng chống, tác hại thuốc lá tại các bản tin phòng chống tác hại thuốc lá tại các khoa phòng và các đoàn thể để thông tin nhằm tác động rộng rãi trong toàn bệnh viện.
- Xây dựng bệnh viện không thuốc lá; phát động và duy trì thường xuyên phong trào thi đua không hút thuốc lá trong các khoa phòng và các đoàn thể ; các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký không hút thuốc trong bệnh viện.
- Các khoa phòng và các đoàn thể gửi báo cáo kết quả thực hiện chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2011 trong đó có đánh giá quá trình thực hiện, thuận lợi, khó khăn và đề xuất phương án thực hiện cho các năm tiếp theo về Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thốc lá trước ngày 15/11/2011.
 
Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá trong bệnh viện – năm 2011 đề nghị các khoa phòng và các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./.
             
                                                                    GIÁM ĐỐC
 
 
 
                                                                                    BS Nguyễn Văn Trương
 
 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác