THÔNG BÁO chương trình Hội nghị khoa học _Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa và Thai kỳ Nguy Cơ cao_lần thứ 5 năm 2020

THÔNG BÁO chương trình Hội nghị khoa học _Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa và Thai kỳ Nguy Cơ cao_lần thứ 5 năm 2020

THÔNG BÁO chương trình Hội nghị khoa học _Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa và Thai kỳ Nguy Cơ cao_lần thứ 5 năm 2020

THÔNG BÁO chương trình Hội nghị khoa học _Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa và Thai kỳ Nguy Cơ cao_lần thứ 5 năm 2020

THÔNG BÁO chương trình Hội nghị khoa học _Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa và Thai kỳ Nguy Cơ cao_lần thứ 5 năm 2020
THÔNG BÁO chương trình Hội nghị khoa học _Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa và Thai kỳ Nguy Cơ cao_lần thứ 5 năm 2020

THÔNG BÁO chương trình Hội nghị khoa học _Góc nhìn mới về bệnh lý phụ khoa và Thai kỳ Nguy Cơ cao_lần thứ 5 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NGÀY 09/10/2020

 

 

Bài viết khác