Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật
Tin nổi bật

Tin nổi bật

Thông báo Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện Hùng Vương năm 2018  | 4808

Ngày 17/12/2018, Bệnh viện Hùng Vương đã được Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng của Sở Y tế Tp.HCM phúc tra kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. Và kết quả Bệnh viện Hùng Vương đã đạt được: