BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 (Tài khoản) - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 (Tài khoản) - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 (Tài khoản) - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 (Tài khoản) - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 (Tài khoản) - Bệnh viện Hùng Vương
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 (Tài khoản) - Bệnh viện Hùng Vương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 (Tài khoản)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 (Tài khoản)

Đvt : 1,000đ

Chứng từ

Diễn giải

 

Thu (gửi vào)

Chi (rút ra )

Còn lại

Tiết Kiệm

Số hiệu

Ngày tháng

Tỷ giá

Nguyên tệ

Quy ra tiền Việt Nam

Nguyên tệ

Quy ra tiền Việt Nam

Nguyên tệ

Quy ra tiền Việt Nam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

34,305

50,000

1

25-10

Lãi ngân hàng tháng 10-2017

 

 

8

 

 

 

34,313

50,000

2

25-10

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

 

 

 

 

11

 

34,302

50,000

3

25-11

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

 

 

 

 

22

 

34,280

50,000

4

25-11

Lãi ngân hàng tháng 11-2017

 

 

9

 

 

 

34,289

50,000

5

18-12

Nguyễn Thị Tường Vi, Bình Tân, ủng hộ từ thiện

 

 

       5,000

 

 

 

39,289

50,000

6

27-12

CT TNHH Dich Vụ Xuyên Thái Bình

 

 

     10,000

 

 

 

49,289

50,000

7

31-12

Lãi ngân hàng tháng 12-2017

 

 

11

 

 

 

49,300

50,000

8

31-12

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

 

 

 

 

21

 

49,279

50,000

9

25-01

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

 

 

 

 

22

 

49,257

50,000

10

25-01

Lãi ngân hàng tháng 01-2018

 

 

            10

 

 

 

49,267

50,000

11

25-02

Lãi ngân hàng tháng 02-2018

 

 

             11

 

 

 

49,278

50,000

12

25-02

Ngân hàng thu phí chuyển tiền

 

 

 

 

             22

 

49,256

50,000

 

Lũy kế  :

 

 

     15,049

 

            98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIỂN GIẢI CHUNG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tồn quỹ quý IV/2017 mang qua       :

84,305

 

(tiết kiệm, dự phòng, chi thường xuyên

 

Tổng thu trong quý                         :

15,049

 

 

 

 

 

 

 

Tổng chi trong quý                         :

98

 

 

 

 

 

 

 

Tồn quỹ  mang qua quý  II/2018      :

99,452

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác