Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác