Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá cung cấp máy nước nóng thay thế ở nhà vệ sinh toà nhà Cát Tường

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác