Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Biên bản tổng hợp kết quả mời báo giá thuê dịch vụ Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) tại Bệnh viện Hùng Vương

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác