Chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá và đề xuất khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá và đề xuất khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá và đề xuất khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá và đề xuất khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá và đề xuất khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương
Chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá và đề xuất khen thưởng năm 2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Chuẩn bị tổ chức kiểm tra đánh giá và đề xuất khen thưởng năm 2012

Hàng năm, việc kiểm tra đánh giá và bình xét thi đua luôn là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của Hội, một mặt việc bình xét thi đua sẽ động viên hội viên, tình nguyện viên tích cực hơn nữa trong quá trình tham gia phong trào, mặt khác việc kiểm tra đánh giá sẽ giúp BCH hình dung được chương trình hoạt động cho năm tới và các năm sau một cách hợp lý và có tính khả thi.
Năm 2012, ngoài những nội dung đã hướng dẫn trong văn bản 32/KH-CTĐ ngày 24/9/2012 đính kèm, một số danh hiệu, hình thức thi đua sẽ được bình xét như sau:
1.Hình thức và danh hiệu thi đua khen thưởng từ Cờ Thi Đua cấp thành phố và tương đương trở lên (VD: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Huân huy chương, ...) do thành Hội tự xem xét, đề xuất lên Hội đồng TĐKT
2.Cá nhân, tập thể được vinh danh Hoa Việc Thiện cấp thành phố do thành Hội tự xem xét, đề xuất
lên Hội đồng TĐKT
3.Khen thưởng trong phong trào Hiến máu tình nguyện theo hình thức Giấy khen của thành Hội do BCH Hội bệnh viện xem xét căn cứ theo kết quả tham gia của cá nhân và tập thể; hình thức Bằng khen của UBND thành phố áp dụng cho cá nhân tham gia từ 20 lần trở lên và khen 1 lần (ngoài 1 trường hợp tham gia trên 50 lần đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2012 BVHV có 2 trường hợp đạt trên 20 lần sẽ nhận
Bằng khen của UBND thành phố, BVHV chưa có cá nhân tham gia đạt 30 lần để xét hình thức cao hơn)
4.Danh sách đề nghị khen thưởng năm 2012 sẽ thông qua trong cuộc họp BCH mở rộng trong tuần thứ 2 của tháng 10)
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác