Giới thiệu Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. Vị trí, chức năng:

- Căn cứ thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/07/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn điều phối hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và các thành viên phụ trách từng lĩnh vực công tác được phân công.

2. Nhiệm vụ:

- Tư vấn cho Giám đốc về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tư vấn về việc sửa chữa, thiết kế, xây dựng mới các công trình y tế trong cơ sở phù hợp với kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Tham gia giám sát, đào tạo, nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Xem xét, đánh giá và định hướng việc thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở

3. Quyền hạn:

- Được cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn;

- Đề xuất với Giám đốc bệnh viện các giải pháp thực hiện chính sách y tế, chuyên môn kỹ thuật có liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện theo đúng quy định của pháp luật;

- Tham gia các Đoàn kiểm tra của bệnh viện đánh giá công tác kiểm soát nhiễm khuẩn  tại các khoa, phòng tại bệnh viện.

4. Tổ chức:

- Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là Giám đốc) quyết định thành lập.

- Chủ tịch hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn là Giám đốc.

- Thư ký Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn là trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc người được giao nhiệm vụ phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Các thành viên Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn là đại diện lãnh đạo các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng chức năng, trong đó tối thiểu phải có sự tham gia của lãnh đạo các phòng chức năng, khoa vi sinh/ xét nghiệm, khoa dược và một số khoa lâm sàng có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện cao.

5. Nhiệm vụ các thành viên Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn

5. 1 Chủ tịch hội đồng:

a. Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn;

b. Phân công nhiệm vụ của Phó chủ tịch, các ủy viên của hội đồng;

c. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn;

d. Duyệt các kế hoạch của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn.

5.2. Phó Chủ tịch:

a. Giúp việc cho chủ tịch, phụ trách một số lĩnh vực do chủ tịch phân công;

b. Điều hành hoạt động của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn khi được Chủ tịch hội đồng ủy quyền;

5.3. Các ủy viên của Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn:

a. Tham gia đầy đủ các phiên họp theo lịch triệu tập của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được ủy quyền;

b. Chuẩn bị và chủ động tham gia đề xuất ý kiến về những vấn đề được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn về hoạt động của mình. Bao gồm:

- Ủy viên phụ trách các vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc quy trình điều dưỡng

- Ủy viên phụ trách tài chính liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn

- Ủy viên phụ trách các vấn đề thuộc quy trình kỹ thuật vô khuẩn liên quan đến phòng mổ

- Ủy viên phụ trách vấn đề sử dụng kháng sinh

- Ủy viên phụ trách các vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn có liên quan đến thực hành tại khoa Hậu phẫu, Hậu sản

- Ủy viên phụ trách các vấn đề có liên quan đến vi sinh

- Ủy viên phụ trách các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, hạ tầng.

6. Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Hùng Vương:

Căn cứ quyết định số 221/QĐ-BVHV ngày 18/01/2023 của giám đốc bệnh viện điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Hùng Vương, có cơ cấu như sau:

1. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc - Chủ tịch;

2. Phan Thị Hằng - Phó giám đốc - Phó Chủ tịch thường trực;

3. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Phó giám đốc - Ủy viên phụ trách vấn đề sử dụng kháng sinh và hóa chất;

4. Trần Thị Thúy Hằng - Trưởng khoa KSNK - Thư ký hội đồng;

5. Trần Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng QLCL - Ủy viên phụ trách vấn đề về quản lý chất lượng;

6. Nguyễn Bảo Trị - Phó phòng KHTH - Ủy viên phụ trách các vấn đề thuộc quy trình điều trị;

7. Trương Thị Hồng Nguyệt - Trưởng phòng HCQT - Ủy viên phụ trách các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, hạ tầng, môi trường;

8. Ngô Minh Nguyệt - Phó phòng TCCB - Ủy viên phụ trách nhân sự;

9. Nguyễn Thái Quốc Vũ - Phó phòng TCKT - Ủy viên phụ trách về tài chính kế toán;

10. Võ Thị Ngọc Diệp - Trưởng phòng ĐD - Ủy viên phụ trách các vấn đề thuộc quy trình điều dưỡng;

11. Trần Minh Hoàng - Trưởng phòng CNTT - Ủy viên phụ trách công nghệ thông tin;

12. Cao Thăng Long - Khoa Xét nghiệm

13. Trần Đăng Thắng - Khoa Xét nghiệm - Ủy viên phụ trách các vấn đề có liên quan đến vi sinh;

14. Lê Phương Thảo - Phó trưởng khoa Dược - Ủy viên phụ trách các vấn đề  thuốc và hóa chất;

15. Trương Đức Thành - Phó trưởng phòng VTTBYT - Ủy viên phụ trách các vấn đề vật tư thiết bị y tế;

16. Trương Thị Thùy Trang - Trưởng khoa PT-GMHS - Ủy viên phụ trách các vấn đề thuộc quy trình kĩ thuật vô khuẩn liên quan đến phòng mổ;

17. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang - Trưởng khoa Sanh - Ủy viên phụ trách các vấn đề thuộc quy trình kĩ thuật vô khuẩn liên quan đến Khoa Sanh;

18. Bùi Thị Thủy Tiên - Trưởng khoa Sơ sinh - Ủy viên phụ trách vấn đề KSNK tại khoa Sơ sinh;

19. Trương Thị Ánh Tuyết - Trưởng khoa Hậu phẫu - Ủy viên phụ trách các vấn đề KSNK có liên quan đến thực hành tại khoa Hậu phẫu, Hậu sản;

20. Nguyễn Đăng Quang - Trưởng khoa PNUB - Ủy viên phụ trách các vấn đề KSNK có liên quan đến thực hành tại khoa Phụ ngoại ung bướu, Phụ nội - Nội tiết;

21. Lê Kim Bá Liêm - Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực-Chống độc - Ủy viên phụ trách các vấn đề phòng chống dịch;

22. Hồ Viết Thắng - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Ủy viên phụ trách vấn đề đào tạo;

23. Hoàng Lê Minh Hiền - Phó phòng công tác xã hội - Ủy viên phụ trách vấn đề truyền thông.

Cập nhật: 17/3/2023

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác