Giới thiệu Hội đồng Lương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Lương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Lương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Lương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Lương - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu Hội đồng Lương - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Lương

HỘI ĐỒNG LƯƠNG – BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

 

1. Mục đích:

- Bảo đảm sự quản lý, điều hành thống nhất, chặt chẽ của Bệnh viện Hùng Vương trong thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương đối với viên chức và người lao động;

- Động viên kịp thời viên chức, người lao động cống hiến và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

2. Chức năng, Nhiệm vụ:

Xem xét và đề nghị: 

- Nâng bậc lương thường xuyên;

- Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung;

- Nâng bậc lương trước hạn;

Đối với viên chức, người lao động theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 03/2021/TTBNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 219/QĐ-BVHV ngày 01/03/2019 về việc Ban hành Quy chế nâng lương trước hạn của Bệnh viện Hùng Vương.

 

3. Hội đồng lương Bệnh viện Hùng Vương

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BVHV ngày 07/02/2022 về việc kiện toàn Hội đồng xét Nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn của Bệnh viện Hùng Vương.

Hội đồng Lương Bệnh viện Hùng Vương có cơ cấu như sau:

1. PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc bệnh viện - Chủ tịch HĐ

2. BS CKII. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc bệnh viện - Phó Chủ tịch HĐ

3. TS.BS. Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc bệnh viện - Thành viên

4. DS CKII. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh - Phó Giám đốc bệnh viện - Thành viên

5. BS CKII. Nguyễn Thúy Nga - TP. Tổ chức cán bộ - Thành viên

6. ThS.KTV. Huỳnh Thế Cường - TP. Tài chính kế toán - Thành viên

7. BS CKII. Võ Thị Mỹ Hạnh - Chủ tích Công đoàn - Thành viên

8. ThS.ĐD Võ Thị Ngọc Diệp - TP. Điều dưỡng - Thành viên

9. BS. Lê Thị Thảo Nguyên - Bí thư đoàn thanh niên - Thành viên

10. CV. Tạ Khắc Huy - NV phòng Tổ chức cán bộ - Thư ký

Cập nhật: 28/2/2023

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác