Giới thiệu Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Bệnh viện Hùng Vương
Giới thiệu Hội đồng Thi đua Khen thưởng - Bệnh viện Hùng Vương

Giới thiệu Hội đồng Thi đua Khen thưởng

HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG - BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

1. Chức năng của Hội đồng Thi đua khen thưởng: 

       Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện Hùng Vương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Giám đốc bệnh viện quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua khen thưởng:

- Tổ chức triển khai đến các khoa phòng, đoàn thể trong bệnh viện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của bệnh viện về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các phong trào thi đua trong bệnh viện

- Định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng (định kỳ, đột xuất, chuyên đề, kế hoạch…); kiến nghị, đề xuất với Giám đốc đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua; tham mưu tư vấn cho Giám đốc về kế hoạch sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản của bệnh viện về thi đua, khen thưởng

- Phối hợp với các cá nhân, bộ phận liên quan trong việc tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng.

- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện của bệnh viện và quy định chung của cấp trên.

- Xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đề nghị Giám đốc quyết định khen thưởng hoặc trình các cấp thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện Hùng Vương:

Hội đồng thi đua khen thưởng Bệnh viện Hùng Vương được thành lập theo Quyết định số 507/QĐ-BVHV ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Bệnh viện Hùng Vương, gồm có 10 thành viên:

1. PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch

2. BSCKII. Võ Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch

3. BSCKII. Nguyễn Thúy Nga, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Thành viên thường trực

4. BSCKII. Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc bệnh viện, Thành viên

5. TS.BS. Phan Thị Hằng, Phó Giám đốc bệnh viện, Thành viên

6. DSCKII. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc bệnh viện, Thành viên

7. BSCKII. Phạm Thị Hải Châu, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Thành viên

8. ThS.ĐD. Võ Thị Ngọc Diệp, Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng, Thành viên

9. BS. Lê Thị Thảo Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên, Thành viên

10. CV. Nguyễn Nhật Tường Vy, Nhân viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Thư ký.

Cập nhật: 22/3/2023

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác