Giới thiệu khoa Khám bệnh A

Giới thiệu khoa Khám bệnh A

Giới thiệu khoa Khám bệnh A

Giới thiệu khoa Khám bệnh A

Giới thiệu khoa Khám bệnh A
Giới thiệu khoa Khám bệnh A

Giới thiệu khoa Khám bệnh A

Giới thiệu khoa Khám bệnh A

1. Địa chỉ: Tòa nhà Bách Hợp – Tầng 2 (Khối khám phụ khoa) và tầng 5 (Phòng khám chuyên gia) - Bệnh viện Hùng Vương

2. Điện thoại: 

028 38558532 (Khối Khám phụ khoa- Số nội bộ 6250)

02839552228 (Phòng Khám chuyên gia)

3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự: 

Khoa Khám bệnh A bao gồm: 43 nhân viên (gồm 38 biên chế, 05 hợp đồng).

18 Bác sỹ (03 CKII, 12 BSCKI, 03 Ths), 25 Hộ sinh (09 CN, 16 TC) .

Phòng khám Chuyên gia: 03 BS phụ trách.

Bài viết khác