Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng
Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Slogan: Đổi mới tới tầm cao

 

1) Lịch sử hình thành và phát triển:

Tháng 01 năm 2014, Tổ Quản lý chất lượng, trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập, nhân sự ban đầu gồm 5 thành viên. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn người bệnh, cải tiến chất lượng trong bệnh viện; Ban Giám đốc quyết định tách Tổ Quản lý chất lượng khỏi Phòng Kế hoạch tổng hợp, tuyển dụng thêm nhân sự để thành lập Phòng Quản lý chất lượng.

Ngày 22/2/2016, Phòng Quản lý chất lượng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 163/QĐ-BVHV ngày 29/01/2016. Tính đến tháng 01/2023, nhân sự của phòng gồm 11 thành viên.

2) Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý chất lượng 

(căn cứ Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện)

  • Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.
  • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.
  • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.
  • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
  • Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.
  • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.
  • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
  • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
  • Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
  • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

3) Hoạt động nổi bật:

Thực hiện Điều 12, Thông tư 19/2013/TT-BYT, trong 3 năm qua Phòng Quản lý chất lượng đã thiết lập và triển khai hiệu quả hoạt động quản lý sự cố trong bệnh viện; với phương châm “sự cố của khoa này sẽ là bài học cho khoa khác” góp phần làm giảm sai lỗi hệ thống, phát hiện và kịp thời ngăn chặn lỗ hổng cũng như nguy cơ tiềm ẩn trong các hoạt động của bệnh viện. Song song với việc phân tích nguyên nhân gốc sự cố, Phòng Quản lý chất lượng đẩy mạnh triển khai công tác giám sát an toàn người bệnh, an toàn phẫu thuật, an toàn trang thiết bị nhằm chủ động phát hiện các rủi ro có thể dự phòng; chuẩn hóa quy trình vận hành; theo dõi chỉ số chất lượng trọng điểm của các khoa; tiến hành các cải tiến chất lượng hướng đến an toàn người bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh (chương trình phòng ngừa nguy cơ té ngã, nhận diện chính xác người bệnh, khảo sát trải nghiệm người bệnh…). Công tác đào tạo-huấn luyện; hỗ trợ nhóm cải tiến; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải tiến; kiểm tra chất lượng nội bộ cũng được Phòng Quản lý chất lượng chú trọng thực hiện.

Kết quả đánh giá 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế tại bệnh viện Hùng Vương tăng đều qua các năm như sau: Năm 2021: 4.69, Năm 2020: 4.58, Năm 2019: 4.38, Năm 2018: 4.35, Năm 2017: 4.18, Năm 2016: 3.90.

Một số hình ảnh hoạt động:

Ngày hội quản lý chất lượng bệnh viện qua các năm