Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán
Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. Hình thức tổ chức bộ máy

Phòng Tài chính kế toán là phòng chức năng, được sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác kế toán tại bệnh viện theo quy định. Nhân sự của phòng Tài chính kế toán bao gồm Ban Chủ nhiệm phòng và nhân viên các bộ phận trực thuộc như sau:

1. Bộ phận thu viện phí

2. Bộ phận kế toán

Trong đó:

- Trình độ cao học: 2

- Trình độ đại học: 35

- Trình độ cao đẳng: 9

- Trình độ trung cấp: 3

- Trình độ sơ cấp: 1

Bộ phận kế toán gồm 2 tổ:

1. Tổ kế toán tài chính

2. Tổ kế toán quản trị

* Tổ kế toán tài chính: phản ánh, theo dõi và giám sát các hoạt động thu chi từ các nguồn tiền của bệnh viện, quản lý tài sản vật tư và lưu trữ chứng từ, xây dựng các kế hoạch hoạt động tài chính, báo cáo tài chính và thực hiện việc chi trả lương thưởng cho cán bộ công nhân viên……bao gồm các phần hành sau:

+ Kế toán tổng hợp

+ Kế toán ngân hàng

+ Kế toán thanh toán

+ Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

+ Kế toán y dụng cụ & tài sản cố định

+ Kế toán vật liệu

+ Kế toán dược phẩm

+ Thủ quỹ

* Tổ kế toán quản trị: Phân tích, đánh giá, lập kế hoạch, kiểm soát tình hình thu chi của bệnh viện. Tư vấn cho ban lãnh đạo đưa ra các quyết định về hoạt động của bệnh viện.

Bộ phận thu viện phí: đảm trách việc thu viện phí từ hoạt động điều trị và khám chữa bệnh của bệnh viện, đảm bảo việc thu đủ và đúng theo các qui định về giá thu viện phí do nhà nước ban hành. Lưu trữ và theo dõi các chứng từ gốc: biên lai, hóa đơn……đảm bảo việc đối chiếu sổ sách được thuận lợi và kịp thời.

II. Chức năng – Nhiệm vụ chung:

 • Lập chứng từ sổ sách, hệ thống tài khoản kế toán theo qui định.
 • Lập dự toán, kế hoạch hoạt động của bệnh viện.
 • Đảm bảo thu viện phí đủ và đúng theo qui định, quản lý vật tư, tài sản của bệnh viện.
 • Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
 • Định kỳ kiểm tra tồn quỹ, bảo đảm tồn quỹ theo qui định.
 • Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kế toán.
 • Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo qui định.
 • Lập báo cáo tài chính, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
 • Tổng hợp tình hình kinh phí, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của bệnh viện.
 • Phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng liên quan nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời và phát triển các kế hoạch của bệnh viện.
 • Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần và thái độ phục vụ.
 • Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Ban Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc chính sách xã hội.

III. Chức năng – Nhiệm vụ các bộ phận:

 • Trưởng phòng:

Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của phòng TCKT.Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Quản lý nhân sự của phòng.

- Quản lý công tác đối ngoại của phòng.

- Quản lý công tác thi đua, khen thưởng VC-NLĐ của phòng.

- Phụ trách công tác kế toán quản trị của bệnh viện.

- Phụ trách công tác kế toán tài chính của bệnh viện.

- Phụ trách các phần hành kế toán của phòng TCKT.

- Trực tiếp làm việc với các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các hoạt động tài chính của bệnh viện hoặc các hoạt động có liên quan.

- Trực tiếp thực hiện một số công việc của phòng

- Lập kế hoạch hoạt động.

- Lập đề án cải tiến chất lượng.

- Định hướng các sáng kiến cải tiến.

- Định hướng, xây dựng các quy trình liên quan đến TCKT.

- Lập kế hoạch thực hiện 5S.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho VC-NLĐ.

- Mô tả công việc TCKT theo thực tế.

- Tham gia công tác XDCB, sửa chữa của bệnh viện.

- Tham gia các công tác theo sự phân công của Ban Giám đốc

- Tham mưu cho Ban Giám đốc ký kết các hợp đồng kinh tế, xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án.

- Tham gia công tác thẩm định đấu thầu của bệnh viện.

- Tham gia các ban, hội đồng trong bệnh viện.

- Tham gia công tác tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển viên chức.

- Tổ chức thi “tay nghề”, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho VC-NLĐ.

- Một số công tác khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

 • Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết sự vụ khi vắng mặt Trưởng phòng.

- Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác chuyên môn của phòng Tài chính kế toán.

Phụ trách các mảng công việc sau dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng:

* Quản lý tài sản, tài chính của phòng.

 • Phụ trách trực tiếp các tổ, ban, bộ phận, công tác sau:
 • Tổ viện phí, tổ BHYT.
 • Tổ chuyên gia tham gia công tác đầu thầu.
 • Công tác tiếp dân của phòng (liên quan đến tổ viện phí).
 • Hoạt động 5S của phòng.
 • Ban an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

* Trực tiếp thực hiện một số công việc:

 • Điều chỉnh giá viện phí do Nhà nước quy định, giá khám chữa bệnh theo yêu cầu.
 • Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động thi đua, hoạt động phong trào.

* Ký thay trưởng phòng các báo cáo, sổ sách, chứng từ sau:

 • Báo cáo thu các quầy thu trong bệnh viện.
 • Các biên bản: giao nhận tài sản, kiểm nhập kho tàng, nhà thuốc, bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ thông qua quá trình đấu thầu rộng rãi.

* Ký thừa ủy quyền kế toán trưởng các báo cáo, sổ sách, chứng từ:

 • Báo cáo nhập xuất tồn kho tàng, nhà thuốc.
 • Sổ chi tiết các mặt hàng kho tàng, nhà thuốc.
 • Phiếu thu.
 • Phiếu chi (liên quan đến công tác thu của hoạt động khám chữa bệnh, nhà thuốc, căn tin, Hùng Vương shop).
 • Phiếu nhập, xuất kho (ngoại trừ căn tin, Hùng Vương shop).
 • Các ủy nhiệm chi kho bạc, ngân hàng trong trường hợp kế toán trưởng vắng mặt.
 • Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Kế toán tổng hợp:

 • Tập hợp các số liệu báo cáo của các bộ phận liên quan.
 • Lập bảng báo cáo viện phí hàng tháng nộp cho Sở Y Tế vào đầu tháng sau.
 • Báo cáo hoạt động sản xuất dịch vụ hàng quý.
 • Quyết toán quý gởi báo cáo cho Sở Y Tế chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
 • Mở sổ sách ghi chép đầy đủ các khoản thu chi ngoài giờ, tình hình trích nộp bổ sung kinh phí và phúc lợi tập thể. Lập báo cáo và khai nộp thuế theo qui định.

- Kế toán ngân hàng:

 • Phản ảnh các khoản thu kinh phí ngân sách cấp.
 • Căn cứ hóa đơn, chứng từ hợp lệ lập ủy nhiệm chi chuyển khoản.
 • Báo cáo tồn quỹ các tài khoản viện phí, vãng lai, khác.
 • Mở sổ theo dõi chi tiết đối với các dự án, đề tài nghiên cứu KHKT từ nguồn thu viện trợ.
 • Hàng tháng lập bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí với Kho Bạc.
 • Cuối tháng đối chiếu số liệu với các bộ phận liên quan.

- Kế toán thanh toán:

 • Lập phiếu thu-chi và ghi chép đầy đủ chính xác và kịp thời vào sổ sách theo đúng qui định.
 • Hạn chế việc thanh toán tiền mặt đối với việc sửa chữa, mua sắm…
 • Kiểm tra, nhắc nhở, thu hồi các khoản tạm ứng trong niên độ kế toán.
 • Phản ảnh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu theo từng đối tượng thanh toán trong và ngoài đơn vị.
 • Phản ảnh các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên.
 • Phản ảnh các khoản thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp khác.
 • Phản ảnh các khoản thu-chi thanh lý, nhượng bán tài sản và thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
 • Sắp xếp hồ sơ hàng quý theo từng khoản mục qui định.
 • Cuối tháng đối chiếu số dư tồn quỹ với thủ quỹ và các khoản hạch toán đối với bộ phận kế toán liên quan.

- Kế toán tiền lương:

 • Căn cứ vào bảng chấm công hàng tháng lập bảng lương để thanh toán lương cho cán bộ nhân viên đơn vị.
 • Phản ảnh các khoản trích theo lương, các khoản phải trả cán bộ viên chức.
 • Theo dõi việc thanh toán và mua bảo hiểm y tế cho nhân viên theo đúng thời hạn qui định.

- Kế toán y cụ & tài sản cố định:

 • Phản ảnh số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản cố định hiện có, tình hình biến động của tài sản cố định, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản tại đơn vị.
 • Mở sổ, thẻ theo dõi tình hình nhập, xuất và tồn kho y dụng cụ.
 • Hàng tháng lập bảng giá y cụ và vật tư tiêu hao cho bộ phận thu viện phí và kế toán bảo hiểm y tế.
 • Cuối tháng tổng hợp đối chiếu với các phần hành kế toán liên quan và khoa Dược.
 • Tiến hành kiểm kê, xác định chính xác số lượng và giá trị từng loại tài sản vào cuối niên độ kế toán để báo cáo và xử lý theo đúng qui định.

- Kế toán vật liệu:

 • Phản ảnh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động vật liệu tại đơn vị.
 • Phản ảnh kịp thời tình hình nhập, xuất và tồn kho vật liệu.
 • Theo dõi, ghi chép tình hình nhập xuất thực phẩm cho bệnh nhân.
 • Tiến hành kiểm kê, xác định chính xác số lượng và giá trị vật tư hàng hóa tồn kho vào cuối niên độ kế toán.

- Kế toán dược phẩm:

 • Căn cứ hóa đơn nhập xuất hợp lệ lập chứng từ thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Mở sổ, thẻ theo dõi thuốc và hóa chất theo đúng qui định.
 • Lập bảng báo giá thuốc và hóa chất cho bộ phận thu viện phí.
 • Cuối tháng tiến hành kiểm kê, đối chiếu số liệu với khoa Dược về số thuốc, hóa chất tồn kho.

- Thủ quỹ:

 • Phản ảnh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
 • Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của chứng từ chi trước khi xuất chi.
 • Mở sổ sách chi tiết theo dõi số thu-chi tiền mặt của bệnh viện và đại lý thuốc theo qui định.
 • Bảo đảm số tồn quỹ theo đúng qui định.
 • Thực hiện kiểm kê tồn quỹ theo định kỳ.

- Kế toán thu viện phí & bảo hiểm y tế:

 • Tính tiền bệnh nhân xuất viện hàng ngày, thu tiền tạm ứng của bệnh nhân nhập viện, báo cáo số thu và nộp lại cho thủ quỹ vào mỗi ngày.
 • Lập bảng kê tổng thu viện phí hàng tháng, báo cáo tình hình miễn giảm và trốn viện trong tháng.
 • Phản ảnh các khoản thu của bệnh nhân có bảo hiểm y tế mỗi ngày, tập hợp đầy đủ chi tiết các chi phí theo danh mục được bảo hiểm y tế thanh toán, báo cáo và làm quyết toán bảo hiểm y tế theo qui định

IV. Hoạt động chuyên môn:

 • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán, ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 • Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh và sản xuất kinh doanh theo đúng qui định.
 • Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
 • Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.
 • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
 • Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
 • Slogan của phòng Tài chính kế toán: “Trung thực, chính xác, thân thiện, nhanh chóng”.

THÔNG TIN CÁC TÀI KHOẢN CỦA BỆNH VIỆN

1. Kho Bạc Nhà Nước Quận 5 – TP.HCM

 • STK: 3713.0.1069789.00000 (Quỹ Phát Triển Hoạt Động Sự Nghiệp)
 • STK: 3714.0.1069789.00000 (Nguồn thu viện phí)

2. Vietcombank – Chi Nhánh Sài Thành – TP.HCM

 • STK: 0071000077924 (Thu học phí học viên; khám ngoại viện; DV gửi mẫu XN)
 • STK: 0511000423462 (Các khoản đóng góp tài trợ hoạt động BV)
 • STK: 0511003683059 (Thanh toán viện phí bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp)
 • STK: 0511000448509 (Các khoản đóng góp công tác xã hội)

3. VietinBank – Chi Nhánh 8 – TP.HCM

 • STK: 118000064811 (ATM)
 • 115000086461 (Thu viện phí qua máy POS)

MÃ SỐ THUẾ CỦA BỆNH VIỆN: 0301514513

♦ Sơ đồ tổ chức:

♦ Tập thể phòng Tài chính kế toán:

 

 

Bài viết khác