Kế hoạch - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch - Bệnh viện Hùng Vương
Kế hoạch - Bệnh viện Hùng Vương

Kế hoạch

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức đoàn công tác xã hội cứu trợ đồng bào tại xã Khánh Thượng huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão số 12 năm 2017

--------------------

Thực hiện kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ thành phố về việc tổ cứu trợ đồng bào miền Trung, Tây nguyên khắc phục hậu quả bão số 12 năm 2017; căn cứ tình hình thực tế, nay xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1.Danh sách hội viên tham gia:

  1. Bs Phạm Quốc Hùng – Công tác xã hội
  2. CN Trần Ngọc Bảo – Công tác xã hội
  3. Huỳnh Thị Liễu – Văn phòng Hội

2.Thời gian thực hiện:

Ngày 13 tháng 11 năm 2017, thứ Hai. Xuất phát tại bệnh viện lúc 20g ngày Chủ nhật 12 tháng 11 năm 2017. Chiều thứ Hai 13 tháng 11 trở lại bệnh viện

3.Địa điểm:

Xã Khánh Thượng huyện Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa

4.Lưu ý:

- Đoàn bệnh viện Hùng Vương tham gia phối hợp với đoàn Ban Từ thiện báo Giác ngộ thành phố Hồ Chí Minh

- Hỗ trợ 200 suất gồm mền, chiếu, nước tương, tập học sinh và thuốc chữa bệnh thông thường

                                                            

Nơi nhận:

- Thành Hội (để báo cáo)

- ĐU, BGĐ bệnh viện (để biết)

- BCH (để biết)

- Các khoa liên quan (giao thành viên tham gia đoàn để thực hiện)

- Lưu

 

ĐẢNG ỦY-BAN GIÁM ĐỐC

DUYỆT

 

 

 

BS.Huỳnh Xuân Nghiêm

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

BS.Phạm Quốc Hùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác