Qui định về tổ chức đoàn CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về tổ chức đoàn CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về tổ chức đoàn CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về tổ chức đoàn CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về tổ chức đoàn CTXH - Bệnh viện Hùng Vương
Qui định về tổ chức đoàn CTXH - Bệnh viện Hùng Vương

Qui định về tổ chức đoàn CTXH

QUY ĐỊNH

Về tổ chức đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; đoàn công tác cứu trợ xã hội và điều động hội viên tham gia công tác ứng cứu thảm họa

          Căn cứ Luật Hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, các qui định của Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Y tế; căn cứ các qui định của Hội Chữ thập đỏ thành phố và tình hình hoạt động thực tế, nay qui định về tổ chức đoàn công tác làm nhiệm vụ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; đoàn công tác cứu trợ xã hội; điều động hội viên tham gia công tác ứng cứu thảm họa và tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội khác do Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương thực hiện như sau:

1. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí: Việc tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đoàn khám bệnh cấp thuốc miễn phí phải căn cứ theo đề nghị của địa phương hoặc các tổ chức có tư cách pháp nhân và theo kế hoạch của Hội; phải xác định địa điểm, thời gian, số lượng người khám, trang thiết bị cần thiết. Đoàn phải có đầy đủ bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên,… để thực hiện nhiệm vụ, là hội viên hoặc tình nguyện viên.

2. Tổ chức đoàn công tác cứu trợ xã hội: Việc tổ chức đoàn hoặc phối hợp tổ chức các đoàn cứu trợ xã hội phải căn cứ theo yêu cầu của Hội Chữ thập đỏ thành phố hoặc đề nghị của địa phương hoặc các tổ chức có tư cách pháp nhân và theo kế hoạch của Hội, có thống nhất nội dung hoạt động với địa phương.

3. Điều động hội viên tham gia ứng cứu thảm họa: Việc điều động hội viên, tình nguyện viên tham gia ứng cứu thảm họa được thực hiện theo yêu cầu của Hội Chữ thập đỏ thành phố hoặc khi có xảy ra thiệt hại do thiên tai hay khi có xuất hiện thảm họa nhân đạo và được sự chấp thuận về chủ trương của Đảng ủy - Ban Giám đốc bệnh viện. Hội viên tham gia ứng cứu thảm họa trên cơ sở tình nguyện  

4. Qui định chung: Hội viên khi tham gia các hoạt động ngoài bệnh viện phải tự thu xếp công việc tại khoa, phòng, tự đổi trực, không hưởng thù lao và có trách nhiệm ủng hộ chi phí tổ chức trong trường hợp được Hội thông báo trước. Danh sách đoàn có ý kiến phê duyệt của Đảng ủy - Ban Giám đốc, được thông báo cho các khoa phòng có cán bộ tham gia và gửi phòng Tổ chức Cán bộ theo dõi

Hội viên, tình nguyện viên tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, ứng cứu thảm họa theo điều động bằng văn bản của Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương được hưởng các chế độ, chính sách khi bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo qui định của pháp luật; được bình xét khen thưởng theo qui định của hệ thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

            Qui định này được áp dụng cho các hoạt động do Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương tổ chức kể từ ngày ký và lưu trong hồ sơ tổ chức của các đoàn khám từ thiện khi xuống triển khai tại địa bàn dân cư.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác