Thông báo mời chào giá cải tạo, mở rộng phòng máy bơm chữa cháy toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cải tạo, mở rộng phòng máy bơm chữa cháy toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cải tạo, mở rộng phòng máy bơm chữa cháy toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cải tạo, mở rộng phòng máy bơm chữa cháy toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cải tạo, mở rộng phòng máy bơm chữa cháy toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá cải tạo, mở rộng phòng máy bơm chữa cháy toà nhà Trạng Nguyên - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cải tạo, mở rộng phòng máy bơm chữa cháy toà nhà Trạng Nguyên

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác