Thông báo mời chào giá cung cấp màng lọc Hepa và ống cấp khí của phòng mổ toà nhà Bách Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp màng lọc Hepa và ống cấp khí của phòng mổ toà nhà Bách Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp màng lọc Hepa và ống cấp khí của phòng mổ toà nhà Bách Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp màng lọc Hepa và ống cấp khí của phòng mổ toà nhà Bách Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp màng lọc Hepa và ống cấp khí của phòng mổ toà nhà Bách Hợp - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá cung cấp màng lọc Hepa và ống cấp khí của phòng mổ toà nhà Bách Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp màng lọc Hepa và ống cấp khí của phòng mổ toà nhà Bách Hợp

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác