Thông báo mời chào giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá cung cấp máy lạnh áp trần lắp đặt tại các khu vực chờ trong bệnh viện

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác