Thông báo mời chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ vận chuyển và hỏa táng tử thi thai nhi, trẻ em vô thừa nhận tại Bệnh viện Hùng Vương”. - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ vận chuyển và hỏa táng tử thi thai nhi, trẻ em vô thừa nhận tại Bệnh viện Hùng Vương”. - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ vận chuyển và hỏa táng tử thi thai nhi, trẻ em vô thừa nhận tại Bệnh viện Hùng Vương”. - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ vận chuyển và hỏa táng tử thi thai nhi, trẻ em vô thừa nhận tại Bệnh viện Hùng Vương”. - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ vận chuyển và hỏa táng tử thi thai nhi, trẻ em vô thừa nhận tại Bệnh viện Hùng Vương”. - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ vận chuyển và hỏa táng tử thi thai nhi, trẻ em vô thừa nhận tại Bệnh viện Hùng Vương”. - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ vận chuyển và hỏa táng tử thi thai nhi, trẻ em vô thừa nhận tại Bệnh viện Hùng Vương”.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác