Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo khu vực rửa nôi cho khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo khu vực rửa nôi cho khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo khu vực rửa nôi cho khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo khu vực rửa nôi cho khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo khu vực rửa nôi cho khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo khu vực rửa nôi cho khoa Sơ sinh - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá sửa chữa, cải tạo khu vực rửa nôi cho khoa Sơ sinh

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác