Thông báo mời chào giá thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo mời chào giá thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS) - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo mời chào giá thuê dịch vụ hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS)

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác