Thu hội phí và định mức chi hỗ trợ năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu hội phí và định mức chi hỗ trợ năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu hội phí và định mức chi hỗ trợ năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu hội phí và định mức chi hỗ trợ năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu hội phí và định mức chi hỗ trợ năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu hội phí và định mức chi hỗ trợ năm 2013 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu hội phí và định mức chi hỗ trợ năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc thu hội phí năm 2013, chế độ báo cáo định kỳ và một số chế độ chính sách áp dụng đối với hội viên

Do việc luân chuyển cán bộ nhân viên nên số hội viên tại các tổ hội có nhiều biến động, để kịp thời cập nhật tình hình biến động hội viên phục vụ cho công tác quản lý, chăm sóc cũng như đánh giá kết quả hoạt động của các tổ hội, nay đề nghị các tổ hội cập nhật lại số hội viên hiện có, công tác này được kết hợp với công tác thu hội phí năm 2013. Cụ thể như sau:

Số hội viên năm 2013 được thống kê là số hội viên có tham gia đóng hội phí trước 01/7/2013. Mức thu hội phí là 50.000đ/hội viên/năm. Việc thực hiện chăm lo chế độ chính sách cho hội viên chỉ áp dụng cho những hội viên được thống kê theo danh sách do các tổ hội lập; cụ thể như sau: Mức chi 200.000đ/lần: hỗ trợ khi hội viên hoặc vợ hội viên sinh con thứ nhất và thứ hai, khi hội viên đau ốm phải nằm bệnh viện; trừ trường hợp đặc biệt; Mức chi 300.000đ/lần: chi thăm viếng đối với Cha, Mẹ, Vợ, Chồng hội viên; chi hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, hỗ trợ sửa chữa nhà,…tùy trường hợp cụ thể do Ban Thường vụ quyết định. Chi thăm hỏi khi nằm viện và thăm viếng do các tổ hội chủ động thực hiện và quyết toán với Ban chấp hành.

Biểu mẫu thống kê tình hình hội viên thực hiện như năm 2012, nếu không có biến động nhiều thì thực hiện theo mẫu báo cáo tháng đã có.

Báo cáo tháng gửi về văn phòng Hội trong tuần đầu của tháng kế tiếp. Thông tin chi tiết về các hoạt động của Hội đề nghị hội viên theo dõi qua website và phản hồi nếu có ý kiến cần góp ý, trao đổi hoặc kiến nghị

Hội viên mới và hội viên cũ chưa làm thẻ nộp 1 tấm hình 3x4 và 3.000đ để làm thẻ.

Đề nghị các tổ Hội lưu ý thực hiện nội dung thông báo này và thông báo cụ thể cho toàn thể hội viên được rõ

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác