Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010 - Bệnh viện Hùng Vương
Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010 - Bệnh viện Hùng Vương

Thu tài trợ Quỹ trong tháng 01/2010

THU TÀI TRỢ QUỸ HỘI THÁNG 01/2010

Stt

Ngày

Số

Họ tên và địa chỉ người hỗ trợ

Tiền

 

 

 

 

32,700,000

1

12-01

1

Hòa thượng Trần Wai Fong - Huê Nghiêm Bồ Tát tự

25,700,000

2

12-01

2

Hòa thượng Trần Wai Fong - Huê Nghiêm Bồ Tát tự

5,000,000

3

19-01

3

Chị Minh Châu

2,000,000

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác