Hội nghị Tuyên dương điển hình Hiến máu tình nguyện các năm 2008-2012

Hội nghị Tuyên dương điển hình Hiến máu tình nguyện các năm 2008-2012

Hội nghị Tuyên dương điển hình Hiến máu tình nguyện các năm 2008-2012

Hội nghị Tuyên dương điển hình Hiến máu tình nguyện các năm 2008-2012

Hội nghị Tuyên dương điển hình Hiến máu tình nguyện các năm 2008-2012
Hội nghị Tuyên dương điển hình Hiến máu tình nguyện các năm 2008-2012

Hội nghị Tuyên dương điển hình Hiến máu tình nguyện các năm 2008-2012

Hội nghị Tuyên dương điển hình Hiến máu tình nguyện các năm 2008-2012
(15/06/2012 22:37)
Báo cáo
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác