Tiền Phòng sanh gia đình - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Phòng sanh gia đình - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Phòng sanh gia đình - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Phòng sanh gia đình - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Phòng sanh gia đình - Bệnh viện Hùng Vương
Tiền Phòng sanh gia đình - Bệnh viện Hùng Vương

Tiền Phòng sanh gia đình

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT  GIÁ
THU PHÍ 
 GIÁ BHYT   GIÁ
DỊCH VỤ 
 GIÁ
NƯỚC NGOÀI 
1 PS001 Phòng sanh gia đình Lần                      -                        -           1,000,000                    1,200,000
2 PSVIP Phòng sanh Vip ngày                      -                        -           2,000,000                    2,400,000
3 PCVIP Phòng chờ Vip lần                      -                        -           1,000,000                    1,200,000
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác